Powiat Wrocławski -

Uzyskanie zatwierdzenia czasowej organizacji ruchu na czas wykonywania prac w pasie drogowym lub stałej organizacji ruchu
Marek Pajor, Wyświetleń: 5112
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Usługa: uzyskanie zatwierdzenia czasowej organizacji ruchu na czas wykonywania prac w pasie drogowym lub stałej organizacji ruchu
Komórka
Organizacyjna:
Wydział Dróg i Transportu
Numer: DiT – 10
Wersja: 6
Data utworzenia:
22.05.2019 r.

 

1. Sposób i miejsce złożenia dokumentów:
Starostwo Powiatowe we Wrocławiu, Wydział Dróg i Transportu
ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław

Wniosek wraz z załącznikami można złożyć osobiście w Wydziale Obsługi Starostwa Powiatowego we Wrocławiu (na parterze) lub przesłać drogą pocztową.
2. Miejsce wydawania dokumentów:
Odbiór osobisty w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu przy ul. Kościuszki 131, Wydział Dróg i Transportu (II piętro, pok. 228) lub odbiór za pośrednictwem poczty

(przy składaniu wniosku deklaruje się sposób odbioru zatwierdzenia)
3. Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:
Wniosek wraz z trzema egzemplarzami projektu organizacji ruchu wraz z wymaganymi opiniami.
4. Informacje o opłatach:
NIE DOTYCZY
5. Termin załatwienia sprawy:
Wydanie zatwierdzenia zmian w organizacji ruchu następuje w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów (w razie braku opinii termin rozpatrzenia wniosku może ulec wydłużeniu).
6. Podstawa prawna:
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzaniem ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem.
 • Art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym
7. Tryb odwoławczy:
NIE DOTYCZY
8. Uwagi, informacje dodatkowe:
 • Projekt organizacji ruchu przedstawia się do zatwierdzenia w 3 egzemplarzach.
 • Projekt powinien zawierać:
 1. Wniosek;
 2. Plan orientacyjny w skali od 1:10000 do 1:25000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy;
 3. Plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 (w uzasadnionych przypadkach organ zarządzający ruchem może dopuścić skalę 1:2000 lub szkic bez skali) zawierający lokalizację istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu, z określeniem ich ustawienia w pasie drogowym w oparciu o Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach (Załączniki nr 1-4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.) oraz parametry geometrii drogi;
 4. Opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze, opis rozwiązań projektowych dla czasowej organizacji ruchu - w przypadku robót prowadzonych w dwóch lub więcej etapach opis powinien zawierać zakres planowanych robót dla każdego etapu i stan pasa drogowego po zrealizowaniu etapu robót;
 5. Przewidywany termin wprowadzenia i zakończenia czasowej organizacji ruchu oraz termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu;
 6. Nazwisko i podpis projektanta;
 7. Decyzję lokalizacji infrastruktury technicznej lub zjazdu w pasie drogowym wydaną przez Powiat Wrocławski (w przypadku drogi powiatowej) lub przez właściwy Urząd Gminy (w przypadku drogi gminnej);
 8. Do przedstawionego do zatwierdzenia projektu organizacji ruchu powinny być dołączone opinie:
 • w przypadku projektu obejmującego drogę powiatową - Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu (Wydział Ruchu Drogowego KMP, ul. Hubska 29-33, 50-501 Wrocław),
 • w przypadku projektu obejmującego drogę gminną - właściwego Urzędu Gminy wydającego opinię w charakterze zarządu drogi w zakresie projektowanej organizacji ruchu (opinia Policji nie jest wymagana).
 • Zgodnie z § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzaniem ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem, jednostka wprowadzająca organizację ruchu zawiadamia organ zarządzający ruchem, zarząd drogi oraz właściwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu. Brak zawiadomienia oznacza utratę ważności zatwierdzonej organizacji ruchu (§ 12 ust. 4 rozporządzenia).
9. Formularze wniosków do pobrania:
10. Informacje wymagane art. 13 RODO:
1) Administrator danych osobowych – Starosta Powiatu Wrocławskiego, ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel. 71 722 17 00, starostwo@powiatwroclawski.pl;
2) Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Prawnego, dane kontaktowe – ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel. 71 722 17 00, iodo@powiatwroclawski.pl;
3) Podstawa prawna przetwarzania – wskazana w pkt 6 niniejszej karty;
Cel przetwarzania – dopełnienie obowiązków wskazanych przepisami prawa;
4) Informacja o odbiorcach danych osobowych lub kategoriach odbiorców – nie dotyczy;
5) Informacja o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji narodowej – nie dotyczy;
6) POUCZENIE:
Podanie danych osobowych w procesie realizacji niniejszej usługi jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do jej zrealizowania.
Okres przechowywania danych osobowych, pozyskanych w celu realizacji obowiązku ustawowego, określonego w niniejszej karcie, uregulowany jest Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do:
 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych (jeżeli przepisy prawa przewidują taką możliwość),
 • cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przepisy prawa przewidują taką możliwość),
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli uzna, że przetwarzanie jej danych narusza przepisy prawa o ochronie danych osobowych.

Zatwierdził:

Joanna Kryszczak - Dyrektor Wydziału Dróg i Transportu

Wyślij na Facebooka
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się