Powiat Wrocławski -

Zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym związanych z usuwaniem awarii
Marek Pajor, Wyświetleń: 3960
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Usługa: uzyskanie zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym związanych z usuwaniem awarii
Komórka
Organizacyjna:
Wydział Dróg i Transportu
Numer: DiT – 9
Wersja: 6
Data utworzenia:
25.05.2018 r.

 

1. Sposób i miejsce złożenia dokumentów:
Starostwo Powiatowe we Wrocławiu, Wydział Dróg i Transportu
ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław

Wniosek wraz z załącznikami można złożyć osobiście w Wydziale Obsługi Starostwa Powiatowego we Wrocławiu (na parterze), faksem lub drogą elektroniczną.
2. Miejsce wydawania dokumentów:
Odbiór osobisty w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu przy ul. Kościuszki 131, Wydział Dróg i Transportu (II piętro, pok. 248) lub odbiór za pośrednictwem poczty
3. Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:
 1. Wniosek na awaryjne zajęcie pasa drogowego wraz ze schematem organizacji ruchu zastępczego
 2. Oryginalny egzemplarz upoważnienia lub pełnomocnictwa Inwestora (w przypadku ustanowienia przez stronę pełnomocnika) do podejmowania wszelkich czynności proceduralnych wymaganych w toku postępowania przed właściwymi organami administracji w sprawach uzyskania wnioskowanych decyzji, uzgodnień i zezwoleń (z dołączonym potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł – w przypadku wpłaty na rachunek bankowy w tytule przelewu należy podać dokładny opis inwestycji i nazwę wniosku, do którego dołączona będzie opłata).
4. Informacje o opłatach:
 1. Opłata skarbowa za pełnomocnictwo – 17,00 zł, w kasie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu lub na rachunek bankowy Gminy Wrocław: PKO Bank Polski S.A. nr 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895.
  W przypadku przedstawienia w/w dokumentu w formie kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem opłata skarbowa nie ma zastosowania.
 2. Opłata za zajęcie pasa drogowego – pobierana zgodnie z § 2 uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego nr XVII/155/13 z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych w powiecie wrocławskim oraz uchwałą Rady Powiatu Wrocławskiego nr XXI/179/13 z dnia 5 grudnia 2013 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych w powiecie wrocławskim.
5. Termin załatwienia sprawy:
Wydanie zezwolenia następuje w formie decyzji administracyjnej, w terminie przewidzianym w art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.
6. Podstawa prawna:
 • Art. 40 ust. 14, 14a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
7. Tryb odwoławczy:
Od wydanej decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, za pośrednictwem Zarządu Powiatu Wrocławskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
8. Uwagi, informacje dodatkowe:
 • Przez awarię należy rozumieć nagłe zdarzenie losowe wymagające natychmiastowego wejścia
  w pas drogowy celem jej usunięcia.
 • Zgłoszenia awarii należy dokonać w formie pisemnej w dniu wystąpienia awarii wysyłając np. faks do WDiT w Starostwie Powiatowym i na odpowiedni obwód drogowy. O usunięciu awarii (zakończeniu robót w pasie drogowym) należy powiadomić zarządcę drogi w celu dokonania odbioru. Przy przekazaniu pasa drogowego zarządcy drogi należy mu przekazać dokumentację powykonawczą odbudowanej nawierzchni.
 • Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia nakłada się na Inwestora kary pieniężne w wysokości dziesięciokrotnej należnej opłaty. Przez zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia rozumie się: samowolne zajęcie pasa, przekroczenie terminu zajęcia lub zajęcie większej powierzchni niż określona w zezwoleniu, zajęcie pasa z decyzją zezwalającą na prowadzenie robót w pasie drogowym, ale bez uprzedniego przejęcia pasa drogowego.
9. Formularze wniosków do pobrania:
Brak wzoru wniosku.
10. Informacje wymagane art. 13 RODO:
1) Administrator danych osobowych – Starosta Powiatu Wrocławskiego, ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel. 71 722 17 00, starostwo@powiatwroclawski.pl;
2) Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Prawnego, dane kontaktowe – ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel. 71 722 17 00, iodo@powiatwroclawski.pl;
3) Podstawa prawna przetwarzania – wskazana w pkt 6 niniejszej karty;
Cel przetwarzania – dopełnienie obowiązków wskazanych przepisami prawa;
4) Informacja o odbiorcach danych osobowych lub kategoriach odbiorców – nie dotyczy;
5) Informacja o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji narodowej – nie dotyczy;
6) POUCZENIE:
Podanie danych osobowych w procesie realizacji niniejszej usługi jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do jej zrealizowania.
Okres przechowywania danych osobowych, pozyskanych w celu realizacji obowiązku ustawowego, określonego w niniejszej karcie, uregulowany jest Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do:
 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych (jeżeli przepisy prawa przewidują taką możliwość),
 • cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przepisy prawa przewidują taką możliwość),
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli uzna, że przetwarzanie jej danych narusza przepisy prawa o ochronie danych osobowych.

Zatwierdził:

Joanna Kryszczak - Dyrektor Wydziału Dróg i Transportu

Wyślij na Facebooka
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się