Powiat Wrocławski -

Uzgodnienie projektu budowlanego infrastruktury technicznej zlokalizowanej w pasie drogi powiatowej
Marek Pajor, Wyświetleń: 4226
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Usługa: uzyskanie uzgodnienia projektu budowlanego infrastruktury technicznej zlokalizowanej w pasie drogi powiatowej
Komórka
Organizacyjna:
Wydział Dróg i Transportu
Numer: DiT – 5
Wersja: 6
Data utworzenia:
25.05.2018 r.

 

1. Sposób i miejsce złożenia dokumentów:
Starostwo Powiatowe we Wrocławiu, Wydział Dróg i Transportu
ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław

Wniosek wraz z załącznikami można złożyć osobiście w Wydziale Obsługi Starostwa Powiatowego we Wrocławiu (na parterze) lub przesłać drogą pocztową.
2. Miejsce wydawania dokumentów:
Odbiór osobisty w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu
przy ul. Kościuszki 131,
Wydział Dróg i Transportu (II piętro, pok. 248) lub odbiór za pośrednictwem poczty

(przy składaniu wniosku deklaruje się sposób odbioru decyzji)
3. Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:
  1. 2 egzemplarze projektu budowlanego infrastruktury zawierającego plan zagospodarowania terenu, charakterystyczne przekroje i profile.
  2. Kopia decyzji na lokalizację infrastruktury technicznej wraz z załącznikiem.
  3. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia, potwierdzone za zgodność z oryginałem.
  4. Oryginalny egzemplarz upoważnienia lub pełnomocnictwa Inwestora (w przypadku ustanowienia przez stronę pełnomocnika) do podejmowania wszelkich czynności proceduralnych wymaganych w toku postępowania przed właściwymi organami administracji w sprawach uzyskania wnioskowanych decyzji, uzgodnień i zezwoleń oraz podpisywania i składania oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, niezbędnych dla realizacji inwestycji (z dołączonym potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł – w przypadku wpłaty na rachunek bankowy w tytule przelewu należy podać dokładny opis inwestycji i nazwę wniosku, do którego dołączona będzie opłata).
4. Informacje o opłatach:
Opłata skarbowa za pełnomocnictwo – 17,00 zł, w kasie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu lub na rachunek bankowy Gminy Wrocław: PKO Bank Polski S.A. nr 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895.
W przypadku przedstawienia w/w dokumentu w formie kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem opłata skarbowa nie ma zastosowania.
5. Termin załatwienia sprawy:
Wydanie uzgodnienia następuje w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów. W przypadku skomplikowanego charakteru sprawy termin jej załatwienia może ulec przedłużeniu.
6. Podstawa prawna:
  • Art.39 ust 3a pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
7. Tryb odwoławczy:
NIE DOTYCZY
8. Uwagi, informacje dodatkowe:
Wniosek należy złożyć z wyprzedzeniem umożliwiającym jego rozpatrzenie i wydanie uzgodnienia przed terminem rozpoczęcia inwestycji.
9. Formularze wniosków do pobrania:
10. Informacje wymagane art. 13 RODO:
1) Administrator danych osobowych – Starosta Powiatu Wrocławskiego, ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel. 71 722 17 00, starostwo@powiatwroclawski.pl;
2) Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Prawnego, dane kontaktowe – ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel. 71 722 17 00, iodo@powiatwroclawski.pl;
3) Podstawa prawna przetwarzania – wskazana w pkt 6 niniejszej karty;
Cel przetwarzania – dopełnienie obowiązków wskazanych przepisami prawa;
4) Informacja o odbiorcach danych osobowych lub kategoriach odbiorców – nie dotyczy;
5) Informacja o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji narodowej – nie dotyczy;
6) POUCZENIE:
Podanie danych osobowych w procesie realizacji niniejszej usługi jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do jej zrealizowania.
Okres przechowywania danych osobowych, pozyskanych w celu realizacji obowiązku ustawowego, określonego w niniejszej karcie, uregulowany jest Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do:
  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych (jeżeli przepisy prawa przewidują taką możliwość),
  • cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przepisy prawa przewidują taką możliwość),
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli uzna, że przetwarzanie jej danych narusza przepisy prawa o ochronie danych osobowych.

Zatwierdził:

Joanna Kryszczak - Dyrektor Wydziału Dróg i Transportu

Wyślij na Facebooka
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się