Powiat Wrocławski -

Zezwolenie na lokalizację zjazdu i podanie warunków technicznych włączenia do drogi powiatowej
Marek Pajor, Wyświetleń: 6360
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Usługa: uzyskanie zezwolenia na lokalizację zjazdu i podanie warunków technicznych włączenia do drogi powiatowej
Komórka
Organizacyjna:
Wydział Dróg i Transportu
Numer: DiT – 1
Wersja: 6
Data utworzenia:
25.05.2018 r.

 

1. Sposób i miejsce złożenia dokumentów:
Starostwo Powiatowe we Wrocławiu,
Wydział Dróg i Transportu
ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław

Wniosek wraz z załącznikami można złożyć osobiście w Wydziale Obsługi Starostwa Powiatowego we Wrocławiu (na parterze) lub przesłać drogą pocztową.
2. Miejsce wydawania dokumentów:
Odbiór osobisty w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu przy ul. Kościuszki 131, Wydział Dróg i Transportu (II piętro, pok. 248) lub odbiór za pośrednictwem poczty (przy składaniu wniosku deklaruje się sposób odbioru decyzji)
3. Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:
 1. Plan sytuacyjny lub zagospodarowania terenu w 2 egzemplarzach z naniesionym miejscem projektowanego zjazdu/włączenia do drogi powiatowej w skali 1:500 (ewentualnie 1:1000).
 2. Charakterystyka obiektu, w tym: rodzaj działalności/zabudowy.
 3. Wypis i wyrys z mapy ewidencji gruntów, dla działek objętych wnioskiem (w tym działka drogowa).
 4. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (w tym działka drogowa) lub (w przypadku braku mpzp) decyzja o warunkach zabudowy dla działek objętych wnioskiem.
 5. Dokument stwierdzający, że Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, niezbędne dla realizacji inwestycji.
 6. Oryginalny egzemplarz upoważnienia lub pełnomocnictwa Inwestora (w przypadku ustanowienia przez stronę pełnomocnika) dla podejmowania wszelkich czynności proceduralnych wymaganych w toku postępowania przed właściwymi organami administracji w sprawach uzyskania wnioskowanych decyzji, uzgodnień i zezwoleń oraz podpisywania i składania oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane niezbędnych dla realizacji inwestycji
  (z dołączonym potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł – w przypadku wpłaty na rachunek bankowy w tytule przelewu należy podać dokładny opis inwestycji i nazwę wniosku, do którego dołączona będzie opłata).
 7. Dla zjazdu publicznego do obiektów innych niż mieszkaniowe: dowód wpłaty w wysokości 82,00 zł za wydanie decyzji.
4. Informacje o opłatach
 1. Opłata skarbowa za pełnomocnictwo – 17,00 zł, w kasie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu lub na rachunek bankowy Gminy Wrocław: PKO Bank Polski S.A. nr 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895.
  W przypadku przedstawienia w/w dokumentu w formie kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem opłata skarbowa nie ma zastosowania.
 2. Opłata dla wniosku dotyczącego zjazdu publicznego do obiektów innych niż mieszkaniowe – 82,00 zł, w kasie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu lub na rachunek bankowy Gminy Wrocław: PKO Bank Polski S.A. nr 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895.
5. Termin załatwienia sprawy:
Wydanie warunków technicznych następuje w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów. W przypadku skomplikowanego charakteru sprawy termin jej załatwienia może ulec przedłużeniu.
6. Podstawa prawna:
 • Art. 19 ust. 2 pkt 3 oraz art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
7. Tryb odwoławczy:
Od wydanej decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, za pośrednictwem Zarządu Powiatu Wrocławskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
8. Uwagi, informacje dodatkowe:
Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu z drogi należy złożyć z wyprzedzeniem umożliwiającym rozpatrzenie wniosku i wydanie zezwolenia przed terminem rozpoczęcia inwestycji.
9. Formularze wniosków do pobrania:
10. Informacje wymagane art. 13 RODO:
1) Administrator danych osobowych – Starosta Powiatu Wrocławskiego, ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel. 71 722 17 00, starostwo@powiatwroclawski.pl;
2) Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Prawnego, dane kontaktowe – ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel. 71 722 17 00, iodo@powiatwroclawski.pl;
3) Podstawa prawna przetwarzania – wskazana w pkt 6 niniejszej karty;
Cel przetwarzania – dopełnienie obowiązków wskazanych przepisami prawa;
4) Informacja o odbiorcach danych osobowych lub kategoriach odbiorców – nie dotyczy;
5) Informacja o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji narodowej – nie dotyczy;
6) POUCZENIE:
Podanie danych osobowych w procesie realizacji niniejszej usługi jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do jej zrealizowania.
Okres przechowywania danych osobowych, pozyskanych w celu realizacji obowiązku ustawowego, określonego w niniejszej karcie, uregulowany jest Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do:
 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych (jeżeli przepisy prawa przewidują taką możliwość),
 • cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przepisy prawa przewidują taką możliwość),
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli uzna, że przetwarzanie jej danych narusza przepisy prawa o ochronie danych osobowych.

Zatwierdził:

Joanna Kryszczak - Dyrektor Wydziału Dróg i Transportu

Wyślij na Facebooka
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się