Powiat Wrocławski -

Skierowania do szkół specjalnych
Piotr Kawa, Wyświetleń: 4722
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Usługa: Skierowania do szkół specjalnych
Komórka
Organizacyjna:
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
Numer: 4/EKS
Wersja: 11
Data utworzenia:
18.11.2019 r.

 

Sposób i miejsce złożenia dokumentów:
Listownie:
Starostwo Powiatowe we Wrocławiu
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
ul. Tadeusza Kościuszki 131
50-440 Wrocław

Osobiście:
Starostwo Powiatowe we Wrocławiu
ul. Tadeusza Kościuszki 131
50-440 Wrocław
Wydział Obsługi (parter) lub pokój nr 403 w godzinach pracy urzędu
Miejsce wydawania dokumentów:
Starostwo Powiatowe we Wrocławiu
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu, pokój nr 403
ul. Tadeusza Kościuszki 131
50-440 Wrocław
w godzinach pracy urzędu
Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:
  1. Wniosek o wydanie skierowania do kształcenia specjalnego.
  2. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Informacje o opłatach:
Nie dotyczy
Termin załatwienia sprawy:
30 dni
Podstawa prawna:
  1. art. 127, ust. 13 i 15 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe.
Tryb odwoławczy:
Nie dotyczy
Uwagi, informacje dodatkowe:
---
Formularze wniosków do pobrania:
Formularz wniosku o wydanie skierowania (doc, pdf)
Informacje wymagane art. 13 RODO:

1. Administrator danych osobowych – Starosta Powiatu Wrocławskiego, ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel. 71 722 17 00, starostwo@powiatwroclawski.pl;

2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Prawnego,  ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel. 71 722 17 00, iodo@powiatwroclawski.pl;

3. Podstawa prawna przetwarzania – wskazana w pkt. 6 niniejszej karty;

Cel przetwarzania – organizacja kształcenia specjalnego

4. Informacja o odbiorcach danych osobowych lub kategoriach odbiorców – dane osobowe przekazywane są do starostów powiatów na terenie których znajdują się wnioskowane szkoły oraz do dyrektorów szkół specjalnych na terenie Powiatu Wrocławskiego;

5. Informacja o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji narodowej – nie dotyczy

6. POUCZENIE:

Podanie danych osobowych w procesie realizacji niniejszej usługi jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do jej zrealizowania.

Okres przechowywania danych osobowych, pozyskanych w celu realizacji obowiązku ustawowego, określonego w niniejszej karcie, uregulowany jest Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do:

- żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych (jeżeli przepisy prawa przewidują taką możliwość),

- cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przepisy prawa przewidują taką możliwość),

- wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli uzna, że przetwarzanie jej danych narusza przepisy prawa o ochronie danych osobowych.

Zatwierdził:

Agnieszka Kosztyło - Pałys - Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu

Wyślij na Facebooka
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się