Powiat Wrocławski -

Odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość, ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości lub przejęcie nieruchomości pod drogi publiczne
Remigiusz Kubiak, Wyświetleń: 3331
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Usługa: Odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość,
ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości lub przejęcie
nieruchomości pod drogi publiczne
Komórka
Organizacyjna:
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Numer 9/GN
Wersja: 4
Data utworzenia:
25.05.2018 r.

1. Sposób i miejsce złożenia dokumentów:

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu – biuro obsługi Klienta (parter)

Ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław

2. Miejsce wydawania dokumentów:

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Tel. 71 722 17 50

3. Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:

  1. pisemny wniosek
  2. aktualny odpis z księgi wieczystej dla przedmiotowej nieruchomości,
  3. dokumenty potwierdzające brak porozumienia co do wysokości odszkodowania – np. protokoły rokowań, korespondencja itp. (w przypadku postępowania o odszkodowanie za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne - art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami),
  4. decyzja administracyjna stanowiąca podstawę utraty prawa własności lub ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości,
  5. operat szacunkowy nieruchomości (jeżeli strona zamierza wywodzić zeń swoje oczekiwania finansowe lub kwestionuje ustalenia organu poczynione na podstawie pozyskanego w postępowaniu operatu).

4. Informacje o opłatach:

Nie podlega opłacie skarbowej

5. Termin załatwienia sprawy:

Do 2 m-cy

6. Podstawa prawna:

 

-                    ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,

7. Tryb odwoławczy:

 

Przysługuje odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Starosty

 

8. Uwagi, informacje dodatkowe:

  Po złożeniu kompletnego wniosku organ wszczyna postępowanie, o czym zawiadomi wszystkie strony.

W toku postępowania organ pozyska operat szacunkowy dla przedmiotowej nieruchomości, celem ustalenia jej wartości, która następnie stanowić będzie podstawę ustalenia odszkodowani za wywłaszczaną nieruchomości lub ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości. Pozyskanie przez organ operatu, nie stoi na przeszkodzie temu, by strona we własnym zakresie pozyskała i przedstawiła organowi operat szacunkowy (jeżeli tylko zechce dowozić innej niż ustalona przez organ wartości nieruchomości).

W przypadku występowania w imieniu zainteresowanego do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo do występowania postępowaniu.

Pełnomocnictwo takie zwolnione jest z opłaty skarbowej.

9. Formularze wniosków do pobrania:

-

10. Informacje wymagane art. 13 RODO:

1)     Administrator danych osobowych – Starosta Powiatu Wrocławskiego, ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel. 71 722 17 00, starostwo@powiatwroclawski.pl;

2)     Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Prawnego, dane kontaktowe –  ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel. 71 722 17 00, iodo@powiatwroclawski.pl.;

3)     Podstawa prawna przetwarzania – wskazana w pkt. 6 niniejszej karty;

Cel przetwarzania – dopełnienie obowiązków wskazanych przepisami prawa;

4)     Informacja o odbiorcach danych osobowych lub kategoriach odbiorców – dane osobowe mogą być przekazane do stron postępowania lub powołanych biegłych;

5)     Informacja o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji narodowej – nie dotyczy;

6)     POUCZENIE:

Podanie danych osobowych w procesie realizacji niniejszej usługi jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do jej zrealizowania.

Okres przechowywania danych osobowych, pozyskanych w celu realizacji obowiązku ustawowego, określonego w niniejszej karcie, uregulowany jest Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do:

-        żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych (jeżeli przepisy prawa przewidują taką możliwość),

-        cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przepisy prawa przewidują taką możliwość),

-        wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli uzna, że przetwarzanie jej danych narusza przepisy prawa o ochronie danych osobowych.

 

Zatwierdził:

Zbigniew Narojczyk - Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Wyślij na Facebooka
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się