Powiat Wrocławski -

Wykreślenie z ewidencji stowarzyszenia zwykłego
Łukasz Witkowski, Wyświetleń: 182
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się

Usługa: Wykreślenie z ewidencji stowarzyszenia zwykłego
Komórka 
Organizacyjna:
Wydział Organizacyjno - Prawny
Numer: 14/ORP
Wersja: 1
Data utworzenia:
24.05.2019 r.
1. Sposób i miejsce złożenia dokumentów:

Listownie:
Starostwo Powiatowe we Wrocławiu
Wydział Organizacyjno - Prawny
ul. Tadeusza Kościuszki 131
50-440 Wrocław

Osobiście:
Starostwo Powiatowe we Wrocławiu,
ul. Tadeusza Kościuszki 131,
50-440 Wrocław
Wydział Obsługi (parter) w godzinach pracy urzędu

2. Miejsce wydawania dokumentów:
Starostwo Powiatowe we Wrocławiu
Wydział Organizacyjno - Prawny
ul. Tadeusza Kościuszki 131
50-440 Wrocław
pok. 202 w godzinach pracy urzędu
3. Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:

1. Zawiadomienie o rozwiązaniu stowarzyszenia, w tym:

• Protokół z Zebrania Członków (podpisany przez przewodniczącego i protokolanta),

• Lista obecności (imię i nazwisko, podpis),

• Uchwała o rozwiązaniu stowarzyszenia (podpisana przez przewodniczącego i protokolanta),

• Uchwała o wyborze likwidatora/likwidatorów (podpisana przez przewodniczącego i protokolanta),

• Uchwała o przeznaczeniu majątku pozostałego po likwidacji (podpisana przez przewodniczącego i protokolanta),

Po zakończeniu postępowania likwidacyjnego:

2. Wniosek o wykreśleni stowarzyszenia z ewidencji, w tym:

• Protokół z Zebrania Członków (podpisany przez przewodniczącego i protokolanta),

• Lista obecności (imię i nazwisko, podpis),

• Uchwała Zebrania Członków o zakończeniu likwidacji i przyjęciu sprawozdania finansowego na dzień zakończenia likwidacji (podpisana przez przewodniczącegoi protokolanta),

• Oświadczenie likwidatora o braku jakichkolwiek zobowiązań stowarzyszenia wobec innych podmiotów (opcjonalnie),

• Oświadczenie likwidatora stwierdzające, że stowarzyszenie nie posiada żadnego majątku (opcjonalnie)

4. Informacje o opłatach:
Brak opłat
5. Termin załatwienia sprawy:
Organ nadzorujący dokonuje wpisu o wykreśleniu z ewidencji w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku. Jeżeli wniosek zawiera braki, organ nadzorujący wzywa do jego uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Nieuzupełnienie wniosku o wpis w terminie 14 dni powoduje jego bezskuteczność.
6. Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach

2. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

7. Tryb odwoławczy:
W przypadku gdy organ nadzorujący nie dokona wpisu o wykreśleniu z ewidencji w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku lub 14 dni od uzupełnienia wniosku, stowarzyszenie zwykłe może wnieść skargę na bezczynność do sądu administracyjnego.
8. Uwagi, informacje dodatkowe:

Rozwiązanie może nastąpić na podstawie własnej uchwały podjętej przez członków stowarzyszenia lub orzeczenia właściwego sądu wydanego na podstawie art. 29 lub art. 31 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

Rozwiązanie przez sąd następuje na wniosek Starosty Powiatu Wrocławskiego w przypadku wystąpienia chociaż jednej z poniższych przesłanek:

1) działalność stowarzyszenia wykazuje rażące lub uporczywe naruszanie prawa albo postanowień statutu i nie ma warunków do przywrócenia działalności zgodnej z prawem lub statutem - art. 29 ust. 1 pkt. 3 ustawy;

2) liczba członków stowarzyszenia zmniejszyła się poniżej liczby członków wymaganych do jego założenia (poniżej 3 członków) – art. 31 pkt. 1 ustawy;

3) stowarzyszenie nie posiada przewidzianych w ustawie władz i nie ma warunków do ich wyłonienia w okresie nie dłuższym niż rok – art. 31 pkt. 2 ustawy.

Sposób samorozwiązania:

Zebranie Członków powinno:

1. podjąć uchwałę o rozwiązaniu stowarzyszenia postępując zgodnie z zapisami regulaminu;

2. sporządzić protokół z zebrania;

3. sporządzić listę obecności członków na zebraniu,

Uchwała powinna określać datę rozwiązania stowarzyszenia, która jest jednocześnie datą rozpoczęcia likwidacji, dane likwidatora/likwidatorów oraz cel na który przeznaczony będzie majątek zlikwidowanego stowarzyszenia.

Likwidatorami są członkowie jego zarządu lub przedstawiciel – chyba, że regulamin lub uchwała o rozwiązaniu stowarzyszenia, podjęta przez Zebranie Członków, stanowi inaczej.

Likwidator:

1. Zawiadamia Starostę Powiatu Wrocławskiego o wszczęciu postępowania likwidacyjnego przesyłając dokumenty, o których mowa w pkt 3.1 niniejszej Karty;

2. Podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania likwidacyjnego np. poprzez wywieszenie informacji na tablicy informacyjnej urzędu gminy, starostwa powiatowego (można wystąpić z wnioskiem do Starosty z prośbą o wywieszenie takiego ogłoszenia), w lokalu stowarzyszenia albo poprzez zamieszczenie ogłoszenia w gazecie lokalnej. Należy również powiadomić o tym fakcie wszystkie podmioty pozostające w stałych stosunkach prawnych ze stowarzyszeniem;

3. Zabezpiecza majątek likwidowanego stowarzyszenia przed jego nieuzasadnionym uszczupleniem;

4. Sporządza sprawozdanie finansowe na dzień otwarcia likwidacji, zawierające bilans, rachunek wyników, informacje dodatkowe (zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;

5. Sporządza listę wierzycieli i dłużników oraz przystępuje do egzekwowania długu i zaspokojenia wierzycieli;

6. Pozostały po przeprowadzeniu likwidacji majątek zlikwidowanego stowarzyszenia przeznacza na cele określone w statucie lub w uchwale Zebrania Członków;

7. Sporządza sprawozdanie z przeprowadzonej likwidacji;

8. Przedstawia Zebraniu Członków sprawozdanie z likwidacji wraz ze sprawozdaniem finansowym na dzień zakończenia likwidacji;

9. Składa do Starosty Powiatu Wrocławskiego wniosek o wykreślenie stowarzyszenia z ewidencji, do którego załącza dokumenty o których mowa w pkt 3.2 niniejszej Karty;

10. Po otrzymaniu stosowego zawiadomienia Starosty powiadamia o zakończeniu działalności: Urząd Statystyczny i Urząd Skarbowy.

Wykreślenie stowarzyszenia z ewidencji jest możliwe dopiero po zakończeniu likwidacji.

9. Formularze do pobrania:

1. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania likwidacyjnego 

2. Wniosek o wykreślenie stowarzyszenia z ewidencji

3. Wzór ogłoszenia o wszczęciu likwidacji stowarzyszenia

10. Informacje wymagane art. 13 RODO:

1) Administrator danych osobowych – Starosta Powiatu Wrocławskiego, ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel. 71 722 17 00, starostwo@powiatwroclawski.pl;

2) Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Prawnego, dane kontaktowe – ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel. 71 722 17 00, iodo@powiatwroclawski.pl.;

3) Podstawa prawna przetwarzania – wskazana w pkt. 6 niniejszej karty;

Cel przetwarzania – dopełnienie obowiązków wskazanych przepisami prawa;

4) Informacja o odbiorcach danych osobowych lub kategoriach odbiorców – dane osobowe mogą być przekazane do Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej, Krajowy Rejestr Sądowy, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław;

5) Informacja o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji narodowej – nie dotyczy;

6) POUCZENIE:

Podanie danych osobowych w procesie realizacji niniejszej usługi jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do jej zrealizowania.

Okres przechowywania danych osobowych, pozyskanych w celu realizacji obowiązku ustawowego, określonego w niniejszej karcie, uregulowany jest Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do:

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych (jeżeli przepisy prawa przewidują taką możliwość),
  • cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przepisy prawa przewidują taką możliwość),
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli uzna, że przetwarzanie jej danych narusza przepisy prawa o ochronie danych osobowych.

Zatwierdził:

Beata Pierzchała - Dyrektor Wydziału Organizacyjno - Prawnego

Wyślij na Facebooka
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się