Powiat Wrocławski -

Otwarty konkurs ofert na powierzenie/wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 roku
Marta Pietruszewska, Wyświetleń: 2721
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się

Zarząd Powiatu Wrocławskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie/wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 roku realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej oraz edukacji, oświaty i wychowania

POBIERZ:

Ogłoszenie o konkursie

Załącznik nr 1 do ogłoszenia - Oświadczenie Oferenta

Załącznik nr 2 do ogłoszenia - Karta Oceny Oferty

Wzór oferty

Poradnik - jak wypełnić ofertę


Zarząd Powiatu Wrocławskiego ogłasza otwarty konkurs ofert
na powierzenie / wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 roku
w zakresie kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej oraz edukacji, oświaty i wychowania

     I. PODSTAWA PRAWNA
 1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) zwana w dalszej części ogłoszenia „ustawą”;
 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.);
 3. Uchwała nr XXIV/208/18 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 10 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Wrocławskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.
     II. ADRESACI KONKURSU


Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy zwanych w dalszej części ogłoszenia „Oferentem”.

     III. RODZAJE ZADAŃ I WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH


ORGANIZACJA NA TERENIE POWIATU WROCŁAWSKIEGO WYDARZEŃ O CHARAKTERZE PONADGMINNYM W ZAKRESIE:

A. KULTURY I SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
   
- przewidywana wysokość środków do kwoty 70 000 zł brutto

Wydarzenia mające na celu upowszechnianie kultury i sztuki, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz integrację mieszkańców powiatu, w tym:

 1. Projekty o charakterze edukacyjnym mające na celu podejmowanie działalności kulturalnej w środowisku szkolnym na terenie Powiatu Wrocławskiego.
 2. Organizacja przedsięwzięć mających na celu upowszechnienie i ochronę dóbr kultury oraz tradycji regionalnych i patriotycznych, a także promujących walory Powiatu Wrocławskiego.
 3. Organizacja imprez integrujących artystów profesjonalnych i amatorów działających na terenie Powiatu Wrocławskiego.
 4. Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie Powiatu Wrocławskiego.
 5. Wydanie niekomercyjnych, niskonakładowych wydawnictw w postaci drukowanej oraz innych technik zapisu, dotyczących tradycji i kultury obszaru Powiatu Wrocławskiego.

 B. KULTURY FIZYCZNEJ
     
- przewidywana wysokość środków do kwoty 120 000 zł brutto

Wydarzenia mające na celu upowszechnianie kultury fizycznej, zachęcanie do powszechnej, systematycznej aktywności fizycznej mieszkańców powiatu, w tym:

 1. Cykl imprez o charakterze mistrzostw Powiatu w różnych dyscyplinach sportowych
   i rekreacyjnych dla dzieci / młodzieży / dorosłych.
 2. Organizacja imprez promujących i popularyzujących zdrowy styl życia.
 3. Przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym propagujące bezpieczne zachowania nad wodą, zajęcia nad wodą upowszechniające wiedzę z zakresu ratownictwa – organizacja imprez nad Zalewem Mietkowskim.
 4. Wspieranie organizacji szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w klubach sportowych posiadających udokumentowane wysokie wyniki na poziomie wojewódzkim / ogólnopolskim / międzynarodowym.

C. EDUKACJI, OŚWIATY I WYCHOWANIA
   
-przewidywana wysokość środków do kwoty 10 000 zł brutto w tym:

 1. Wspieranie i promocja wartościowych przedsięwzięć edukacyjnych, dydaktycznych i wychowawczych.
 2. Realizacja przedsięwzięć podnoszących poziom kształcenia i postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży.
     IV. MIEJSCE, TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA
 1. Miejsce realizacji zadania - teren Powiatu Wrocławskiego.

 2. Termin realizacji zadania: od dnia 15.03.2019 r. do dnia 15.12.2019 r.

 3. Termin realizacji zadania powinien zawierać: okres przygotowania, przeprowadzenia zadania właściwego oraz zakończenia zadania, w tym dokonania płatności za wydatki związanie z jego realizacją. 
  Określając termin realizacji zadania należy do ostatniego dnia zadania właściwego (imprezy, zawody, warsztaty itp.) dodać maksymalnie 30 dni na zebranie faktur / rachunków oraz na dokonanie płatności.

 4. Oferent, przyjmując zlecenie realizacji zadania, zobowiązuje się do jego wykonania z największą starannością, w trybie i na zasadach określonych w umowie, której ramowy wzór określa Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300).

 5. Zakres oferowanego zadania musi stanowić przedmiot działalności pożytku publicznego określonego w statucie lub w innym dokumencie wewnętrznym Oferenta.

 6. Na Oferencie spoczywa obowiązek uzyskania niezbędnych zezwoleń i uprawnień koniecznych do realizacji zadania.

 7. Wszelkie zakupy towarów / usług muszą być dokonywane wyłącznie w terminie do ostatniego dnia realizacji zadania właściwego – nie dotyczy to obsługi księgowej zadania, którą można rozliczyć do ostatniego dnia realizacji całego zadania.

 8. Oferent, który będzie realizować zadanie publiczne, zobowiązany jest do udostępniania informacji publicznej na zasadach i w trybie określonym w art. 4a, 4b i 4c ustawy.

 9. Oferent zobowiązany jest do przestrzegania zapisów ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 405) w szczególności art. 21 „przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy lub przed dopuszczeniem osoby do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi pracodawcy lub inni organizatorzy w zakresie takiej działalności są obowiązani do uzyskania informacji, czy dane tej osoby są zamieszczone w Rejestrze z dostępem ograniczonym”.

  UWAGA !
  Wskazany w ofercie termin realizacji zadania nie może wykraczać poza termin określony w ogłoszeniu. 
     V. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI
 1. Zlecenie zadania publicznego nastąpi w formie powierzenia lub wsparcia realizacji zadania
  z udziałem dotacji na finansowanie lub dofinansowanie jego realizacji.

 2. Dotacja może zostać przyznana wyłącznie na zadanie publiczne o charakterze powiatowym, czyli skierowanym do mieszkańców co najmniej 2 gmin na terenie Powiatu Wrocławskiego. Powiatowy charakter zadania musi wynikać z treści oferty poprzez wyraźne wskazanie nazwy gmin objętych zadaniem (w części IV.2. – liczba oraz opis odbiorców zadania).

 3. Zarząd przyznaje dotację w trybie indywidualnej decyzji, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej. Decyzje w sprawie wyboru i odrzucenia ofert oraz przyznania dotacji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

 4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji lub przyznaniem dotacji we wnioskowanej wysokości.

 5. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Umowa musi zostać zawarta przed terminem rozpoczęcia realizacji zadania. Niedotrzymanie tego terminu jest równoznaczne z rezygnacją z przyznanej dotacji.

  UWAGA !
  Zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy Oferent nie może prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej w sferze działania, co do którego ubiega się o dotację. 
     VI. KOSZTY REALIZACJI ZADANIA
 1. Dotacja może być przyznana wyłącznie na wydatki: 
  1) niezbędne do realizacji zadania publicznego; 
  2) racjonalne, efektywne i merytorycznie uzasadnione; 
  3) faktycznie poniesione w okresie realizacji zadania; odpowiednio udokumentowane dowodami księgowymi, dla których jest prowadzona wyodrębniona dokumentacja finansowo – księgowa; 
  4) zgodne z zatwierdzoną kalkulacją przewidywanych kosztów.

 2. Koszty, które mogą być poniesione z dotacji: 
  1) koszty merytoryczne bezpośrednio związane z celem realizowanego działania (część IV.8.I oferty) w tym np.: materiały szkoleniowe, zakup nagród rzeczowych np. pucharów, medali itp., odzieży, żywności, wynajem sali / niezbędnego sprzętu, zakwaterowanie, przejazd beneficjentów, obsługa sędziowska / medyczna / techniczna itp.; 
  2) koszty obsługi zadania publicznego w wysokości do 20% dotacji, w tym koszty administracyjne związane z wykonywaniem działań o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym obsługą finansową i prawną projektu (część IV.8.II oferty) np. koordynator projektu, obsługa administracyjno – biurowa, księgowość, zakup materiałów biurowych itp. oraz koszty działań promocyjno - informacyjnych tj. promocja działań poprzez publikacje w formie ulotek, folderów, plakatów, ogłoszeń w prasie lokalnej itp. 

  UWAGA! Przyznana dotacja może być wydatkowana wyłącznie na cele związane z realizowanym zadaniem i na potrzeby osób, do których jest ono adresowane. 

  W ramach wydatków na obsługę księgową można rozliczyć wyłącznie wynagrodzenie za prowadzenie wyodrębnionej dokumentacji finansowo – księgowej środków finansowych związanych z realizacją zadania.

 3. Koszty, które nie mogą być poniesione z dotacji: 
  1) koszty poniesione przed datą zawarcia umowy i po dacie zakończenia zadania; 
  2) koszty stałe podmiotów, w tym utrzymanie biura (rachunki telefoniczne, Internet, ryczałty na samochód, obsługa księgowa niezwiązana z realizacją dotowanego zadania, opłaty pocztowe, czynsz, c.o. itp.); 
  3) remonty i adaptacje pomieszczeń; 
  4) kary, mandaty oraz odsetki i prowizje od nieterminowo regulowanych zobowiązań, kredytów i pożyczek; 
  5) nagrody finansowe dla beneficjentów zadania; 
  6) przedsięwzięcia, które są dofinansowane z budżetu powiatu na podstawie przepisów szczególnych; 
  7) pokrycie deficytu zrealizowanych przedsięwzięć; 
  8) inwestycje i zakupy inwestycyjne; 
  9) działalność polityczna i religijna; 
  10) zakup licencji, nabywanie uprawnień i kwalifikacji związanych z wykonywanym zadaniem; 
  11) koszty dokumentowane paragonami, pokwitowaniami, dowodami sprzedaży wewnętrznej, wewnętrznymi notami obciążeniowymi.
     VII. UDZIAŁ ŚRODKÓW WŁASNYCH W ZADANIU
 1. W przypadku wsparcia realizacji zadania Oferent ma obowiązek wniesienia wkładu własnego
  finansowego i/lub osobowego w wysokości co najmniej 20% całkowitej wartości zadania

 2. Za środki własne i środki z innych źródeł nie uznaje się wkładu rzeczowego. W przypadku wykazywania wkładu rzeczowego należy go ująć wyłącznie w części opisowej zadania, bez ujmowania w kalkulacji przewidywanych kosztów.

 3. W sytuacji, gdy Oferent wnosi do realizacji zadania wkład niefinansowy w postaci świadczenia wolontariusza, zastosowanie mają następujące zasady:
  1) zakres, sposób i liczba godzin wykonywania pracy przez wolontariusza muszą być określone w porozumieniu zawartym zgodnie z art. 44 ustawy;
  2) wolontariusz prowadzi na bieżąco karty pracy wraz ze szczegółowym opisem wykonywanej pracy (dokumentacja ta musi być przechowywana na zasadach ogólnych, tak jak dokumenty finansowe);
  3) jeżeli wolontariusz wykonuje pracę taką jak stały personel, to kalkulacja wkładu pracy wolontariusza musi być dokonana w oparciu o stawki obowiązujące dla tego personelu, w pozostałych wypadkach przyjmuje się, że wartość pracy jednego wolontariusza wynosi do 25 zł za jedną godzinę pracy;
  4) wolontariuszem nie może być adresat zadania;
  5) wolontariusz zatrudniony u Oferenta na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej nie może wykonywać świadczeń objętych wolontariatem w godzinach swojej pracy zawodowej.
     VIII. TERMIN I WARUNKI SKŁADANIA OFERT
 1. Oferty należy składać w wersji papierowej i elektronicznej: 
  1) w terminie do dnia 07.01.2019 r. do godz. 1545;
  2) zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300);
  3) osobiście w Wydziale Obsługi Starostwa Powiatowego we Wrocławiu (parter), ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław;
  4) za pośrednictwem poczty polskiej na adres: Starostwo Powiatowe we Wrocławiu, ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław;
  5) w wersji elektronicznej (edytowalnej) na płycie lub innym nośniku danych albo przesyłając na adres: eks@powiatwroclawski.pl.

  Oferty, które wpłynęły po ww. terminie, nie będą rozpatrywane. Za termin złożenia oferty uznaje się datę wpływu do urzędu dokumentu w wersji papierowej.

 2. Oferty w wersji papierowej należy składać w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy
  - pieczęć Oferenta z oznaczeniem pełnej nazwy i adresu
  - oznaczenie rodzaju zadania (np. zadanie A1) i nazwy określonej w ogłoszeniu o konkursie,
  - dopisek „Konkurs 

 3. Do oferty w wersji papierowej należy załączyć następujące dokumenty:
  1) oświadczenie (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia)
     - aktualności dokumentów rejestracyjnych na dzień składania oferty;
     - zgodności zakresu oferty z działaniami statutowymi organizacji; 
     - niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publicznoprawnych ani wobec innych podmiotów,
       w tym ZUS i Urzędu Skarbowego; 
     - zapoznaniu się z treścią ogłoszenia konkursowego;
     - zgodności kopii dokumentów złożonych wraz z ofertą z oryginałami;
     - zgodności treści oferty w wersji elektronicznej z treścią oferty złożonej w wersji papierowej; 
  2) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę niż wynikający z KRS lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu Oferentów.

 4. Oferent składający kilka ofert w konkursie obowiązany jest złożyć każdą ofertę oddzielnie
  z zaznaczeniem, w której znajduje się komplet załączników.

 5. Zasady dotyczące wypełnienia oferty:
  1) wszystkie pozycje formularza oferty muszą zostać wypełnione;
  2) w przypadku, gdy dana pozycja formularza nie ma zastosowania do danej oferty lub zadania, należy wpisać np. „nie dotyczy” a w części dotyczącej kosztów cyfrę „0”(zero);
  3) część IV.7 oferty -„Harmonogram na rok 
     - powinien zawierać nazwy wszystkich działań wymienionych w części IV.6 oraz wskazywać
       planowany termin ich rozpoczęcia i zakończenia (należy używać tych samych numerów
       i nazewnictwa w części IV.6 i IV.
     - w przypadku planowania zlecenia części zadania innemu podmiotowi, Oferent uwzględnia taką
       informację w kolumnie „Zakres działania realizowany przez podmiot niebędący stroną umowy”,
       uzasadnienie zlecania innemu podmiotowi należy opisać w części IV.6 „Opis poszczególnych działań w
       zakresie realizacji zadania
     - w przypadku oferty wspólnej przy nazwie działania należy podać nazwę Oferenta realizującego dane
     - w przypadku braku informacji w części IV.6 i/lub IV.7 oferty, oferta zostanie odrzucona przy ocenie
       merytorycznej;
  4) części IV.8 oferty - „Kalkulacja przewidywanych kosztów na rok 2019 i część IV.9 - „Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego”:
     - wyliczenia powinny być przedstawione w sposób jasny i umożliwiający Zlecającemu kontrolę finansową
       zadania;
     - wkład rzeczowy nie podlega wycenie, można go jedynie wykazać w części opisowej oferty (IV.13),
       w pozycjach dotyczących wkładu rzeczowego należy wpisać cyfrę „0” (zero);
     - w „Kalkulacji przewidywanych kosztów na rok 2019” (część IV.8 oferty) pozycję „Planowane koszty
       poszczególnych oferentów ogółem” należy wypełnić wyłącznie w przypadku składania oferty wspólnej;
       konieczne jest także wypełnienie ostatniego wiersza całej tabeli – „ogółem” podsumowującego koszty
       merytoryczne i koszty obsługi zadania.

 6. Oferta w wersji papierowej musi być podpisana przez osoby upoważnione do składnia oświadczeń woli, zgodnie ze statutem lub innym dokumentem określającym sposób reprezentacji wraz z pieczątkami imiennymi, a w przypadku ich braku wymagane są czytelne podpisy oraz pieczątka nagłówkowa Oferenta.

 7. Złożone oferty muszą być kompletne. Nie przewiduje się możliwości uzupełnienia oferty, która została złożona w stanie niekompletnym.

 8. Oferty złożone po terminie, na niewłaściwych drukach, nieczytelne, niekompletne (brak wymaganych podpisów lub załączników), zostaną odrzucone ze względów formalnych.
     IX. TERMIN, KRYTERIA I TRYB WYBORU OFERT
 1. Termin rozstrzygnięcia konkursu: do dnia 27.02.2019 r.

 2. Oferty opiniuje Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego.

 3. Ostatecznego wyboru ofert dokona Zarząd biorąc pod uwagę następujące kryteria:

  Kryteria oceny formalnej:
  1) terminowe złożenie oferty w wersji papierowej;
  2) właściwy formularz oferty (zgodny ze wzorem załączonym do ogłoszenia);
  3) złożenie oferty przez podmiot uprawniony;
  4) kompletność  danych w ofercie;
  5) oferta zawiera wymagane załączniki;
  6) podpisy osób uprawnionych.

  Oferty niespełniające powyższych wymogów formalnych nie podlegają dalszej ocenie.

  Kryteria oceny merytorycznej:
  1) zgodność zakresu przedmiotowego zadania z ogłoszeniem - oferta niezgodna nie podlega dalszej ocenie
  2) ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez Oferenta (0-5 pkt);
  3) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego i jej spójności z zakresem rzeczowym zadania / harmonogramem (0-5 pkt);
  4) ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których Oferent będzie realizował zadanie publiczne (0-5 pkt);
  5) w przypadku wsparcia udział środków finansowych własnych lub środków finansowych pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego (0-5 pkt);  
  6) uwzględnienie wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej członków (0-5 pkt);
  7) uwzględnienie analizy i oceny realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku Oferenta, który w latach poprzednich realizował zlecone zadanie publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków (0-5 pkt).

  Pozostałe kryteria oceny:
  1) zgodność wysokości wkładu własnego z warunkami ogłoszenia o konkursie (0-5);
  2) innowacyjność i atrakcyjność form zadania (0-5 pkt);   
  3) szeroki zasięg oddziaływania społecznego – wysoka liczba odbiorców zadania, zaangażowanie i integracja mieszkańców minimum 2 gmin Powiatu Wrocławskiego (0-5 pkt); 
  4) możliwość kontynuacji realizacji celów zakładanych w zadaniu (0-2 pkt).

  Szczegółowe kryteria oceny wraz z przewidywaną punktacją znajdują się w Karcie Oceny stanowiącej załącznik nr 2 do ogłoszenia.
     X. ZASTRZEŻENIA I UWAGI
 1. Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego we Wrocławiu IV piętro, pok. 403, pod numerem telefonu (71) 722 18 43 / (71) 722 18 22 lub pod adresem e-mail: eks@powiatwroclawski.pl

 2. Złożenie oferty w ramach niniejszego otwartego konkursu ofert jest równoznaczne z akceptacją treści ogłoszenia.

 3. Zarząd zastrzega sobie prawo do:
  1) odwołania konkursu bez podania przyczyny;
  2) negocjowania z Oferentami terminu realizacji zadania oraz zakresu realizacji zadania w ramach ogłoszenia;
  3) przedłużenia terminu dokonania oceny formalnej i/lub rozstrzygnięcia konkursu;
  4) odstąpienia od podpisania umowy w przypadku pojawienia się nowych okoliczności, nie znanych wcześniej, które mogły mieć wpływ na rozstrzygnięcie konkursu.

 4. Informacja o wynikach konkursu wraz z listą Oferentów, którym została przyznana dotacja, rodzajem zadania oraz wielkością przyznanej dotacji, zostanie umieszczona na stronie internetowej Powiatu Wrocławskiego www.powiatwroclawski.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiatwroclawski.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, niezwłocznie po podjęciu decyzji przez Zarząd.

 5. O wyborze oferty i przyznaniu dotacji Oferent zostanie powiadomiony dodatkowo pisemnie lub e-mailem.

 6. Oferty wraz z dokumentami nie będą zwracane Oferentom.

 7. Zleceniobiorca będzie zobowiązany wszechstronnie informować opinię publiczną o dotowaniu zadania przez Powiat Wrocławski (np. poprzez materiały reklamowe, informacje dla mediów, ulotki, plakaty, publikację ogłoszeń).

 8. Zleceniobiorca będzie zobowiązany do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego w terminie do 30 dni od jego zakończenia zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań  z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300).

  UWAGA!
  Miejscem podpisania umowy będzie siedziba Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, pok. 403.
     XI. ŚRODKI PRZEZNACZONE NA REALIZACJĘ ZADAŃ
 1. W 2019 r. na powierzenie / wsparcie realizacji zadań z zakresu objętego konkursem przeznaczono środki w wysokości 200 000 zł brutto w tym:
  1) kultura i sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 70 000 zł;
  2) kultura fizyczna – 120 000 zł;
  3) edukacja, oświata i wychowanie – 10 000 zł.
  Ostateczna kwota zostanie ustalona w budżecie na rok 2019 uchwalonym przez Radę Powiatu Wrocławskiego.

 2. W 2018 r. przekazano środki w wysokości 186 670 zł brutto w tym:
  1) kultura i sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 67 040 zł;
  2) kultura fizyczna – 119 630 zł;
  3) edukacja, oświata i wychowanie – 0 zł.

 3. W 2017 r. przekazano środki w wysokości 155 978 zł brutto w tym:
  1) kultura i sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przekazano 59 078 zł, zrealizowano 58 631 zł
  2) kultura fizyczna 96 900 zł, zrealizowano 91 894 zł
  3) edukacja, oświata i wychowanie – 0 zł.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Wrocławskiego

      (-) Roman Potocki

Wyślij na Facebooka
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
POWIAT – NASZA MAŁA OJCZYZNA[obrazek]
06 / 06 / 2017, , Wyświetleń: 2242
POWIAT – NASZA MAŁA OJCZYZNA[obrazek]
06 / 06 / 2017, , Wyświetleń: 2242