Powiat Wrocławski -

Zlecanie realizacji zadań publicznych w zakresie podniesienia poziomu świadomości prawnej i obywatelskiej oraz aktywności społecznej mieszkańców powiatu
Łukasz Witkowski, Wyświetleń: 477
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
alt
Usługa: Zlecanie realizacji zadań publicznych w zakresie podniesienia poziomu świadomości prawnej i obywatelskiej oraz aktywności społecznej mieszkańców powiatu
Komórka 
Organizacyjna:
Wydział Organizacyjno - Prawny
Numer: 2/ORP
Wersja: 2
Data utworzenia:
24.05.2019 r.
1. Sposób i miejsce złożenia dokumentów:
Listownie: 
Starostwo Powiatowe we Wrocławiu,
Wydział Organizacyjno - Prawny
ul. Tadeusza Kościuszki 131
50-440 Wrocław

Osobiście: 
Starostwo Powiatowe we Wrocławiu,
ul. Tadeusza Kościuszki 131,
50-440 Wrocław 
Wydział Obsługi (parter) w godzinach pracy Urzędu.
2. Miejsce wydawania dokumentów:
Starostwo Powiatowe we Wrocławiu
Wydział Organizacyjno - Prawny
ul. Tadeusza Kościuszki 131
50-440 Wrocław
pok. 202 w godzinach pracy urzędu
3. Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:

W trybie otwartego konkursu ofert zgodnie z:

1. Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań,

2. Ogłoszeniem Zarządu Powiatu Wrocławskiego.

W trybie pozakonkursowym zgodnie z:

1. Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego.

4. Informacje o opłatach:
Nie dotyczy
5. Termin załatwienia sprawy:
Nie dotyczy
6. Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 24 kwietnia.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

3. Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego.

7. Tryb odwoławczy:
Od decyzji Zarządu Powiatu Wrocławskiego nie przysługuje odwołanie
8. Uwagi, informacje dodatkowe:

Szczegółowych informacji można uzyskać w Wydziale Organizacyjno-Prawnym pod numerem telefonu 71/ 722 17 05

9. Formularze wniosków do pobrania:
10. Informacje wymagane art. 13 RODO:

1. Administrator danych osobowych – Starosta Powiatu Wrocławskiego, ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel. 71 722 17 00, starostwo@powiatwroclawski.pl;

2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Prawnego, ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel. 71 722 17 00, iodo@powiatwroclawski.pl;

3. Podstawa prawna przetwarzania – wskazana w pkt. 6 niniejszej karty;

Cel przetwarzania – przyznanie dotacji na realizację zadań publicznych

4. Informacja o odbiorcach danych osobowych lub kategoriach odbiorców – nie dotyczy;

5. Informacja o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji narodowej – nie dotyczy

6. POUCZENIE:

Podanie danych osobowych w procesie realizacji niniejszej usługi jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do jej zrealizowania.

Okres przechowywania danych osobowych, pozyskanych w celu realizacji obowiązku ustawowego, określonego w niniejszej karcie, uregulowany jest Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do:

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych (jeżeli przepisy prawa przewidują taką możliwość),
  • cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przepisy prawa przewidują taką możliwość),
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli uzna, że przetwarzanie jej danych narusza przepisy prawa o ochronie danych osobowych.

7. Informujemy, że w ramach wykonywania przez organizacje pozarządowe zadań publicznych zleconych im przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego, Państwa wizerunek może zostać udostępniony na stronie internetowej Powiatu Wrocławskiego oraz w mediach społecznościowych. W przypadku braku zgody prosimy o zgłoszenie tego faktu.

Zatwierdził:

Beata Pierzchała - Dyrektor Wydziału Organizacyjno - Prawnego

Wyślij na Facebooka
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się