Powiat Wrocławski -

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej
Patrycja Wojnar-Mularska, Wyświetleń: 467
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Usługa: Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
Komórka 
Organizacyjna:
Wydział Organizacyjno-Prawny
Numer: 1/ORP
Wersja: 4
Data utworzenia:
03.07.2019 r.

Sposób i miejsce otrzymania:

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1)    poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,

2)    wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,

3)    sporządzenie projektu pisma w ww. sprawach z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,

4)    nieodpłatną mediację (od 2020 r.),

5)    sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.


Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

1)    działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji,

2)    porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego,

3)    nieodpłatną mediację (od. 2020 r.).

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego usytuowanych w 6 lokalach na terenie Powiatu, które uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych.

Punkty udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Wrocławskim:

1)    Szkoła Podstawowa Nr 2 w Siechnicach – ul. Ks. Anny z Przemyślidów 6 pok. 15, 55-011 Siechnice, tel. 71 786 09 86, pomocprawna2@powiatwroclawski.pl, godziny otwarcia: Pn.–Pt. 14.00–18.00;

2)    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach – ul. Wincentego Witosa 18, 55-040 Kobierzyce, tel. 71 369 80 17, pomocprawna4@powiatwroclawski.pl, godziny otwarcia: Pn.-Wt. 9.00-13.00, Śr.-Czw. 16.00-20.00, Pt. 9.00-13.00;

3)    Punkt Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno–Pedagogicznych we Wrocławiu – ul. Św. Jakuba 3, 55-050 Sobótka, tel. 71 715 11 31, pomocprawna5@powiatwroclawski.pl, godziny otwarcia: Pn. 14.00 – 18.00 Wt., Czw. 13.00  17.00, Śr., Pt. 12.00 – 16.00;

4) Urząd Gminy Mietków – ul. Kolejowa 35, 55-081 Mietków, tel. 71 360 49 13, pomocprawna6@powiatwroclawski.pl, godziny otwarcia: Pn.–Pt. 14.00–18.00.

5) Gminny Ośrodek Kultury w Długołęce – ul. Wiejska 23, 55-095 Mirków, tel. 71 371 93 90, pomocprawna1@powiatwroclawski.pl, godziny otwarcia: Pn.–Pt. 14.00–18.00;

6)    Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich – ul. Zwycięstwa 23, 55-080 Kąty Wrocławskie, tel. 71 316 61 41 wew. 16, pomocprawna3@powiatwroclawski.pl, godziny otwarcia: Pn.–Pt. 14.00–18.00.

Osobie uprawnionej udziela się nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczy nieodpłatne poradnictwo obywatelskie osobiście, z wyłączeniem użycia środków porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem przypadków opisanych poniżej:

1)    Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, również przez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania tych osób lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

2)    Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego składają staroście, w formie papierowej lub elektronicznej, oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy, wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środków porozumiewania się na odległość. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, po otrzymaniu od starosty drogą elektroniczną oświadczenia i danych kontaktowych osoby uprawnionej, porozumiewa się z nią w umówionym terminie.

Bliższe informacje pod numerem telefonu: (71) 722 17 05.

Zakres podmiotowy i przedmiotowy:

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

1)    prawa rodzinnego,

2)    prawa pracy,

3)    spraw z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej,

4)    prawa cywilnego,

5)    prawa ubezpieczeń społecznych,

6)    prawa do opieki zdrowotnej,

7)    prawa administracyjnego z wyjątkiem prawa podatkowego,

8)    prawa podatkowego,

9)    prawa karnego,

10) inne.

 

Dokumenty wymagane od uprawnionego:

1. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

2. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

3. Przed udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej można zażądać od osoby uprawnionej okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość.

Informacje o opłatach:
Nie dotyczy.
Termin załatwienia sprawy:

Nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie udzielane są w terminie ustalonym:

1) telefonicznie pod centralnym numerem tel. (71) 722 17 05;

2) telefonicznie w punkcie,

3) osobiście w punkcie.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej,

2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Tryb odwoławczy:
Nie dotyczy.
Formularze wniosków do pobrania:
Formularze oświadczeń dostępne są bezpośrednio w Punktach.
Informacje wymagane art. 13 RODO:

1) Administrator danych osobowych – Starosta Powiatu Wrocławskiego, ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel. 71 722 17 00, starostwo@powiatwroclawski.pl;

2) Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Prawnego, ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel. 71 722 17 00, iodo@powiatwroclawski.pl;

3) Podstawa prawna przetwarzania – wskazana w pkt. 6 niniejszej karty;

Cel przetwarzania – dopełnienie obowiązków wskazanych przepisami prawa;

4) Informacja o odbiorcach danych osobowych lub kategoriach odbiorców – dane statystyczne odnotowywane w Kartach Pomocy dot. informacji o osobie uprawnionej do otrzymania pomocy, przekazywane są w formie zbiorowych danych statystycznych kwartalnych do Wojewody Dolnośląskiego (pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław) oraz za jego pośrednictwem do Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa);

5) Informacja o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji narodowej – nie dotyczy;

6) POUCZENIE:

Podanie danych osobowych w procesie realizacji niniejszej usługi jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do jej zrealizowania.

Okres przechowywania danych osobowych, pozyskanych w celu realizacji obowiązku ustawowego, określonego w niniejszej karcie, uregulowany jest Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do:

 żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych (jeżeli przepisy prawa przewidują taką możliwość),

 cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przepisy prawa przewidują taką możliwość),

 wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli uzna, że przetwarzanie jej danych narusza przepisy prawa o ochronie danych osobowych.

Zatwierdził:

Beata Pierzchała - Dyrektor Wydziału Organizacyjno - Prawnego

Wyślij na Facebooka
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się