Powiat Wrocławski -

Otwarty konkurs ofert na powierzenie/wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 roku
Marta Pietruszewska, Wyświetleń: 5365
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się

Zarząd Powiatu Wrocławskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie/wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 roku realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej

Pobierz: 

 ogłoszenie o konkursie 

 załącznik do ogłoszenia

 wzór oferty

Zarząd Powiatu Wrocławskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie/wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 roku realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

     I. PODSTAWA PRAWNA
 1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) zwana w dalszej części ogłoszenia „Ustawą”;
 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)
 3. Uchwała nr XVIII/139/17 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 14.09.2017 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Wrocławskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.
     II. ADRESACI KONKURSU

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.  3 ust. 3 Ustawy zwanych w dalszej części ogłoszenia „Oferentem”.

     III. RODZAJE ZADAŃ I WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

A.   W ZAKRESIE KULTURY I SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 
       (przewidywana wysokość środków do kwoty 70 000 zł brutto)

Organizacja na terenie Powiatu Wrocławskiego wydarzeń kulturalnych o charakterze ponadgminnym, mających na celu upowszechnianie kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz integrację jego mieszkańców, w tym:

 1. Projekty o charakterze edukacyjnym mające na celu podejmowanie działalności kulturalnej w środowisku szkolnym na terenie Powiatu Wrocławskiego.
 2. Organizacja przedsięwzięć mających na celu upowszechnienie i ochronę dóbr kultury oraz tradycji regionalnych i patriotycznych, a także promujących walory Powiatu Wrocławskiego.
 3. Organizacja imprez integrujących artystów profesjonalnych i amatorów działających na terenie Powiatu Wrocławskiego.
 4. Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie Powiatu Wrocławskiego.
 5. Wydawanie niekomercyjnych, niskonakładowych wydawnictw w postaci drukowanej oraz innych technik zapisu, dotyczących tradycji i kultury obszaru Powiatu Wrocławskiego.
B.   W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ 
      (przewidywana wysokość środków do kwoty 120 000 zł brutto)

Organizacja na terenie Powiatu Wrocławskiego imprez o charakterze ponadgminnym mających na celu upowszechnianie kultury fizycznej, zachęcanie do powszechnej, systematycznej aktywności fizycznej jego mieszkańców, w tym:

 1. Cykl imprez o charakterze mistrzostw Powiatu w różnych dyscyplinach sportowych
   i rekreacyjnych dla dzieci / młodzieży / dorosłych.
 2. Organizacja imprez promujących i popularyzujących zdrowy styl życia.
 3. Przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym propagujące bezpieczne zachowania nad wodą, zajęcia nad wodą upowszechniające wiedzę z zakresu ratownictwa – organizacja imprez nad Zalewem Mietkowskim.
 4. Wspieranie organizacji szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w klubach sportowych posiadających udokumentowane wysokie wyniki na poziomie wojewódzkim / ogólnopolskim / międzynarodowym.
     IV. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA
 1. Termin realizacji zadania: od dnia 01.03.2018 r. do dnia 15.12.2018 r.
 2. Termin realizacji zadania powinien zawierać: okres przygotowania, przeprowadzenia zadania właściwego oraz zakończenia zadania, w tym dokonania płatności za wydatki związanie z jego realizacją. Określając termin realizacji zadania do ostatniego dnia zadania właściwego (impreza, zawody, warsztaty itp.) należy dodać maksymalnie 30 dni na zebranie faktur/rachunków oraz na dokonanie płatności.
 3. Oferent, przyjmując zlecenie realizacji zadania, zobowiązuje się do jego wykonania
  z największą starannością, w trybie i na zasadach określonych w umowie.
 4. Zakres oferowanego zadania musi stanowić przedmiot działalności pożytku publicznego określonego w statucie lub innym akcie wewnętrznym Oferenta.
 5. Na Oferencie spoczywa obowiązek uzyskania niezbędnych zezwoleń i uprawnień koniecznych do realizacji zadania.
 6. Wszelkie zakupy towarów/usług mogą być dokonywane wyłącznie w terminie do ostatniego dnia realizacji zadania właściwego – nie dotyczy to rozliczenia obsługi księgowej zadania, którego można dokonać do ostatniego dnia realizacji całego zadania.
 7. W przypadku planowania zlecenia części zadania innemu podmiotowi, Oferent powinien uwzględnić taką informację w składanej ofercie w części IV.7 harmonogramu, w kolumnie „Zakres działania realizowany przez podmiot niebędący stroną umowy”. Uzasadnienie przyczyny zlecania innemu podmiotowi, Oferent powinien opisać w części IV.6 oferty „Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego”.

  UWAGA !
  W ofercie należy wskazać okres realizacji zadania, który nie będzie wykraczał poza termin wskazany w ogłoszeniu. 
      V. MIEJSCE REALIACJI ZADANIA
 

     Teren Powiatu Wrocławskiego

      VI. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI
 1. Zlecenie zadania publicznego nastąpi w formie powierzenia lub wsparcia realizacji zadania z udziałem dotacji na finansowanie lub dofinansowanie jego realizacji.
 2. Oferowane zadanie publiczne musi mieć charakter ponadgminny i być skierowane do mieszkańców co najmniej 2 gmin Powiatu Wrocławskiego (wyraźnie wskazanych w treści oferty).
 3. Zarząd przyznaje dotację na realizację zadania określonego w ofercie wyłonionej w konkursie w trybie indywidualnej decyzji, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej. Decyzje w sprawie wyboru i odrzucenia ofert oraz przyznania dotacji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji lub przyznaniem dotacji we wnioskowanej wysokości.
 5. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 6. Umowa musi zostać zawarta przed terminem rozpoczęcia realizacji zadania. Niedotrzymanie tego terminu jest równoznaczne z rezygnacją z przyznanej dotacji.

  UWAGA !
  Zgodnie z art. 9 ust. 3 Ustawy Oferent nie może prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej w sferze działania, co do którego ubiega się o dotację. 
      VII. KOSZTY REALIZACJI ZADANIA
 1. Dotacja może być przyznana wyłącznie na wydatki:
  a. niezbędne do realizacji zadania publicznego,
  b. racjonalne, efektywne i merytorycznie uzasadnione,
  c. faktycznie poniesione w okresie realizacji zadania,
  d. uwzględnione w budżecie zadania,
  e. odpowiednio udokumentowane dowodami księgowymi, dla których jest prowadzona wyodrębniona dokumentacja finansowo-księgowa
  f. zgodne z zatwierdzonym kosztorysem.   
          
 2. Koszty, które mogą być poniesione z dotacji:
  a. koszty merytoryczne bezpośrednio związane z celem realizowanego działania (część IV.8.I oferty) w tym: materiały szkoleniowe, zakup nagród rzeczowych, w tym pucharów i medali itp., odzieży, żywności, wynajem sali, wynajem niezbędnego sprzętu, zakwaterowanie, przejazd beneficjentów, obsługa sędziowska, medyczna, techniczna itp.;
  b. koszty obsługi zadania publicznego, w wysokości nieprzekraczającej 20% dotacji, w tym koszty administracyjne związane z wykonywaniem działań o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym obsługą finansową i prawną projektu (część IV.8.II oferty) tj. koordynator projektu, obsługa administracyjno–biurowa, księgowość, zakup materiałów biurowych itp. oraz koszty działań promocyjno-informacyjnych tj. promocja działań poprzez publikacje w formie ulotek, folderów, plakatów, ogłoszeń w prasie lokalnej itp. 

  UWAGA ! W ramach wydatków na obsługę księgową można rozliczyć wyłącznie wynagrodzenie za prowadzenie wyodrębnionej dokumentacji finansowo – księgowej środków finansowych związanych z realizacją zadania.

 3. Koszty, które w szczególności nie mogą być poniesione z dotacji: 
  a. koszty poniesione przed datą zawarcia umowy i po dacie zakończenia zadania;
  b. koszty stałe podmiotów, w tym utrzymanie biura (rachunki telefoniczne, Internet, ryczałty na samochód, obsługa księgowa nie związana z realizacją dotowanego zadania, opłaty pocztowe, czynsz, CO itp.);
  c. remonty i adaptacje pomieszczeń;
  d. kary, mandaty oraz odsetki i prowizje od nieterminowo regulowanych zobowiązań, kredytów i pożyczek;
  e. nagrody finansowe dla beneficjentów zadania;
  f. przedsięwzięcia, które są dofinansowane z budżetu powiatu lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych;
  g. pokrycie deficytu zrealizowanych przedsięwzięć;
  h. inwestycje i zakupy inwestycyjne,
  i. koszty dokumentowane paragonami, pokwitowaniami, dowodami sprzedaży wewnętrznej, wewnętrznymi notami obciążeniowymi.
      VIII. UDZIAŁ ŚRODKÓW WŁASNYCH W ZADANIU
 1. W przypadku wsparcia realizacji zadania Oferent ma obowiązek wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 20 % całkowitej wartości zadania. Za wkład własny uważa się środki finansowe oraz niefinansowe Oferenta.
 2. Za środki własne i środki z innych źródeł nie uznaje się wyceny wkładu rzeczowego Oferenta oraz wyceny wkładu rzeczowego innych podmiotów biorących udział w realizacji zadania. W przypadku wykazania wkładu rzeczowego należy go ująć wyłącznie w części opisowej zadania, bez ujmowania w kosztorysie.
 3. W sytuacji, gdy Oferent wnosi do realizacji zadania wkład niefinansowy w postaci świadczenia wolontariusza, konieczne jest przestrzeganie następujących warunków:
  a. zakres, sposób i liczba godzin wykonywania pracy przez wolontariusza muszą być określone w porozumieniu zawartym zgodnie z art. 44 Ustawy,
  b. wolontariusz prowadzi na bieżąco karty pracy wraz ze szczegółowym opisem wykonywanej pracy (dokumentacja ta musi być przechowywana na zasadach ogólnych, tak jak dokumenty finansowe),
  c. jeżeli wolontariusz wykonuje pracę taką jak stały personel, to kalkulacja wkładu pracy wolontariusza musi być dokonana w oparciu o stawki obowiązujące dla tego personelu, w pozostałych wypadkach przyjmuje się, że wartość pracy jednego d. wolontariusza nie może przekraczać kwoty 20 zł za jedną godzinę pracy,
  d. wolontariuszem nie może być beneficjent ostateczny (adresat) zadania,
  e. wolontariusz zatrudniony u Oferenta na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej nie może wykonywać świadczeń objętych wolontariatem w godzinach swojej pracy zawodowej.
      IX. TERMIN I WARUNKI SKŁADANIA OFERT
 1.  Oferty należy składać w wersji papierowej i elektronicznej:
  a. w terminie do dnia 08.01.2018 r. do godz. 15:45,
  b. zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300),
  c. w wersji papierowej - w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław,
  d. w wersji elektronicznej (edytowalnej) na płycie lub innym nośniku danych albo przesyłając na adres: eks@powiatwroclawski.pl  z odpowiednio opisanym plikiem, zawierającym nazwę Oferenta oraz tytuł zadania.

  Oferty, które wpłynęły po 08.01.2018 r. nie będą rozpatrywane. Za termin złożenia oferty uznaje się datę wpływu do urzędu dokumentu w wersji papierowej.

 2. Oferty w wersji papierowej należy składać w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić pieczęć Oferenta z oznaczeniem pełnej nazwy i adresu podmiotu. Koperta powinna także być opisana z podaniem rodzaju i nazwy zadania określonego w ogłoszeniu o konkursie (np. zadanie A1).
 3. Do oferty w wersji papierowej należy załączyć następujące dokumenty:
  a. oświadczenie (wg wzoru stanowiącego załącznik do ogłoszenia) o:
  • aktualności dokumentów rejestracyjnych na dzień składania oferty,
  • zgodności zakresu oferty z działaniami statutowymi organizacji,
  • niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publicznoprawnych ani wobec innych podmiotów, w tym ZUS i Urzędu Skarbowego,
  • zapoznaniu się z treścią ogłoszenia konkursowego,
  • tym, że wszystkie kopie dokumentów złożone wraz z ofertą są zgodne z oryginałem,
  • zgodności treści oferty w wersji elektronicznej z treścią oferty złożonej w wersji papierowej.
  b. fakultatywnie, w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru, dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu Oferentów.
 4. Oferent składający kilka ofert w konkursie obowiązany jest złożyć każdą ofertę oddzielnie z zaznaczeniem, w której znajduje się komplet załączników.
 5. Złożone oferty muszą być kompletne. Wszystkie pola oferty należy czytelnie wypełnić.Jeżeli dane pytanie nie dotyczy Oferenta lub zgłaszanego zadania, należy wpisać „nie dotyczy”.
 6. Oferta w wersji papierowej musi być podpisana przez osoby upoważnione do składnia oświadczeń woli, zgodnie ze statutem lub innym dokumentem określającym sposób reprezentacji wraz z pieczątkami imiennymi, a w przypadku ich braku wymagane są czytelne podpisy oraz pieczątka nagłówkowa Oferenta.
 7. Po upływie terminu składania ofert nie podlegają one uzupełnieniu ani korekcie.
 8. Oferty złożone po terminie, na niewłaściwych drukach, nieczytelne, niekompletne (brak wymaganych podpisów lub załączników), zostaną odrzucone ze względów formalnych.
      X. TERMIN, KRYTERIA I TRYB WYBORU OFERT
 
 1. Termin rozstrzygnięcia konkursu: do dnia 22.02.2018 r.
 2. Oferty opiniowane są przez Komisję Konkursową powołaną przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego.
 3. Ostatecznego wyboru ofert dokona Zarząd biorąc pod uwagę następujące kryteria:

  Kryteria oceny formalnej:
  a. kwalifikowalność Oferenta,
  b. terminowość złożenia oferty,
  c. kompletność oferty,
  d. właściwy formularz oferty,
  e. wymagane załączniki,
  f. podpisy osób uprawnionych.

  Kryteria oceny merytorycznej:
  a. ocena możliwości realizacji zadania publicznego,
  b. ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
  c. ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których Oferent będzie realizował zadanie publiczne,
  d. w przypadku wsparcia uwzględnienie planowanego przez Oferenta udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,
  e. uwzględnienie planowanego przez Oferenta wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej członków,
  f. uwzględnienie analizy i oceny realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku Oferenta, który w latach poprzednich realizował zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

  Pozostałe kryteria:
  a. zgodność oferty z przedmiotem konkursu,
  b. innowacyjność i atrakcyjność form zadania,
  c. szeroki zasięg oddziaływania społecznego – ponadgminny charakter zadania, liczba odbiorców, działania wspierające tożsamość i integrację społeczności lokalnej, kontynuacja wcześniej sprawdzonych praktyk,
  d. możliwość kontynuacji realizacji celów zakładanych w zadaniu. 
      XI. ZASTRZEŻENIA I UWAGI
 1. Złożenie oferty w ramach niniejszego otwartego konkursu ofert jest równoznaczne z akceptacją treści jego ogłoszenia.
 2. Zarząd zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu rozstrzygnięcia konkursu, jak również negocjowania z Oferentami terminu realizacji zadania oraz zakresu realizacji zadania w ramach ogłoszenia.
 3. Informacja o wynikach konkursu wraz z listą Oferentów, którym została przyznana dotacja, rodzajem zadania oraz wielkością przyznanej dotacji zostanie umieszczona na stronie internetowej Powiatu Wrocławskiego www.powiatwroclawski.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiatwroclawski.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, niezwłocznie po podjęciu decyzji przez Zarząd.
 4. O wyborze oferty i przyznaniu dotacji Oferent zostanie powiadomiony dodatkowo pisemnie lub e-mailem.
 5. Oferty wraz z dokumentami nie będą zwracane Oferentom.
 6. Zleceniobiorca jest zobowiązany wszechstronnie informować opinię publiczną o dotowaniu zadania przez Powiat Wrocławski (np. poprzez materiały reklamowe, informacje dla mediów, ulotki, plakaty, publikację ogłoszeń).
 7. Zleceniobiorca jest zobowiązany do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego w terminie 30 dni od dnia zakończenia zadania publicznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań  z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300).
      XII. ŚRODKI PRZEZNACZONE NA REALIZACJĘ ZADAŃ
 1. W 2018 r. na powierzenie/wsparcie realizacji ww. zadań przeznacza się środki w wysokości do kwoty 190 000 zł brutto.
 2. Ostateczna kwota zostanie ustalona na podstawie budżetu na rok 2018 uchwalonego przez Radę Powiatu Wrocławskiego oraz po rozstrzygnięciu konkursu.
 3. W 2017 r. przeznaczono środki w wysokości 190 000, a przekazano 155 978 zł brutto, w tym w ramach konkursu 154 078 zł.
 4. W 2016 r. przeznaczono kwotę 180 000 zł przekazano 151 300 zł brutto, a wykorzystano 140 568 zł brutto. 

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Wrocławskiego

        (-) Roman Potocki

Wyślij na Facebooka
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
POWIAT – NASZA MAŁA OJCZYZNA[obrazek]
06 / 06 / 2017, , Wyświetleń: 2247
POWIAT – NASZA MAŁA OJCZYZNA[obrazek]
06 / 06 / 2017, , Wyświetleń: 2247
POWIAT – NASZA MAŁA OJCZYZNA[obrazek]
06 / 06 / 2017, , Wyświetleń: 2247
UWAGA! Zmiana godzin pracy urzędu[obrazek]
05 / 06 / 2017, , Wyświetleń: 3056