Powiat Wrocławski -

Otwarty konkurs ofert na powierzenie/wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 roku w zakresie podniesienia poziomu świadomości prawnej i obywatelskiej oraz aktywności społecznej mieszkańców Powiatu Wrocławskiego
Łukasz Witkowski, Wyświetleń: 3900
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się

Zarząd Powiatu Wrocławskiego
ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie/wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 roku realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie podniesienia świadomości prawnej i obywatelskiej oraz aktywności społecznej mieszkańców Powiatu Wrocławskiego

Pobierz: 

ogłoszenie o konkursie

załącznik do ogłoszenia

wzór oferty

  

Zarząd Powiatu Wrocławskiego

ogłasza otwarty konkurs ofertna powierzenie/wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 roku realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

I. PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) zwana w dalszej części ogłoszenia „Ustawą”;

2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.);

3. Uchwała nr XII/89/16 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 12 września 2016 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Wrocławskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.

II. ADRESACI KONKURSU

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) zwanych w dalszej części ogłoszenia „Oferentem”.

III. RODZAJE ZADAŃ I WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

W zakresie podniesienia poziomu świadomości prawnej i obywatelskiej oraz aktywności społecznej mieszkańców Powiatu Wrocławskiego ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych i młodzieży (przewidywana wysokość środków do 30 000 zł brutto) organizacja na terenie Powiatu Wrocławskiego wydarzeń o charakterze ponadgminnym, w tym:

1. Projekty o charakterze edukacyjnym mające na celu podniesienie poziomu świadomości prawnej i obywatelskiej oraz aktywności społecznej mieszkańców Powiatu Wrocławskiego.

2. Organizacja przedsięwzięć mających na celu upowszechnienie i popularyzację wiedzy dotyczącej praw obywatelskich ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego i wyborczego.

3. Organizacja imprez oraz warsztatów integrujących i aktywizujących mieszkańców Powiatu Wrocławskiego ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych i młodzieży.

4. Cykl wykładów, prelekcji, warsztatów promujących udział społeczności lokalnej w tworzeniu prawa lokalnego i podejmowaniu decyzji w ramach partycypacji społecznej.

IV. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

1. Termin realizacji zadania: od dnia 25.09.2017 r. do dnia 15.12.2017 r.

2. Termin realizacji zadnia powinien zawierać: okres przygotowania, przeprowadzenia oraz zakończenia zadania. Należy również uwzględnić czas na dokonanie płatności za wydatki związanie z realizacją zadania.

3. Oferent, przyjmując zlecenie realizacji zadania, zobowiązuje się do jego wykonania z największą starannością, w trybie i na zasadach określonych w umowie.

4. Zakres oferowanego zadania musi stanowić przedmiot działalności pożytku publicznego określonego w statucie lub innym akcie wewnętrznym Oferenta.

5. Na Oferencie spoczywa obowiązek uzyskania niezbędnych zezwoleń i uprawnień koniecznych do realizacji zadania.

Uwaga! W ofercie należy wskazać okres realizacji zadania, który nie będzie wykraczał poza termin wskazany w ogłoszeniu.

V. MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA

Teren Powiatu Wrocławskiego

VI. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

1. Zlecenie zadania publicznego nastąpi w formie powierzenia lub wsparcia realizacji zadania z udziałem dotacji na finansowanie lub dofinansowanie jego realizacji.

2. Zarząd przyznaje dotację na realizację zadania określonego w ofercie wyłonionej w konkursie w trybie indywidualnej decyzji, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej. Decyzje w sprawie wyboru i odrzucenia ofert oraz przyznania dotacji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

3. Oferowane zadanie publiczne musi mieć charakter ponadgminnyi być skierowane do mieszkańców Powiatu Wrocławskiego z co najmniej 2 gmin (z treści oferty powinno jednoznacznie wynikać spełnienie ww. wymogów).

4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji lub przyznaniem dotacji we wnioskowanej wysokości.

5. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

6. Umowa musi zostać zawarta przed terminem rozpoczęcia realizacji zadania. Niedotrzymanie tego terminu jest równoznaczne z rezygnacją z przyznanej dotacji.

VII. KOSZTY REALIZACJI ZADANIA

1. Dotacja może być przyznana wyłącznie na wydatki:

a) niezbędne do realizacji zadania publicznego,

b) racjonalne, efektywne i merytorycznie uzasadnione,

c) faktycznie poniesione w okresie realizacji zadania,

d) uwzględnione w budżecie zadania,

e) odpowiednio udokumentowane dowodami księgowymi, dla których jest prowadzona wyodrębniona dokumentacja finansowo-księgowa,

f) ujęte w ewidencji księgowej podmiotu, któremu udzielono dotacji zgodne z zatwierdzonym kosztorysem.

2. Koszty, które w szczególności mogą być poniesione z dotacji:

a) koszty merytoryczne związane z uczestnictwem beneficjentów w zadaniu (materiały szkoleniowe, zakup nagród, odzieży, żywności, wynajem sali, wynajem niezbędnego sprzętu, zakwaterowanie, przejazd beneficjentów itp.);

b) koszty obsługi zadania publicznego (koszty zatrudnienia jurorów, obsługi medycznej, itp.);

c) koszty działań promocyjno-informacyjnych (promocja działań poprzez publikacje w formie ulotek, folderów, plakatów, ogłoszeń w prasie lokalnej itp.) w wysokości nieprzekraczającej 10% wartości dotacji;

d) koszty administracyjne związane z realizacją zadania w wysokości nieprzekraczającej 10% wartości dotacji (koordynator projektu, obsługa administracyjno–biurowa, księgowość, zakup materiałów biurowych itp.).

3. Koszty, które nie mogą być poniesione z dotacji: 

a) koszty poniesione przed datą zawarcia umowy i po dacie zakończenia zadania;

b) koszty stałe podmiotów, w tym utrzymanie biura (rachunki telefoniczne, Internet, ryczałty na samochód, obsługa księgowa nie związana z realizacją dotowanego zadania, opłaty pocztowe, czynsz, CO itp.);

c) remonty i adaptacje pomieszczeń;

d) kary, mandaty oraz odsetki i prowizje od nieterminowo regulowanych zobowiązań, kredytów i pożyczek;

e) nagrody finansowe dla beneficjentów zadania;

f) przedsięwzięcia, które są dofinansowane z budżetu powiatu lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych;

g) pokrycie deficytu zrealizowanych przedsięwzięć;

h) inwestycje i zakupy inwestycyjne.

VIII. UDZIAŁ ŚRODKÓW WŁASNYCH W ZADANIU

1. W przypadku wsparcia realizacji zadania Oferent ma obowiązek wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% całkowitej wartości zadania. Za wkład własny uważa się środki finansowe oraz niefinansowe Oferenta.

2. Za środki własne i środki z innych źródeł nie uznaje się wyceny wkładu rzeczowego Oferenta oraz wyceny wkładu rzeczowego innych podmiotów biorących udział w realizacji zadania. W przypadku wykazania wkładu rzeczowego należy go ująć wyłącznie w części opisowej zadania, bez ujmowania w kosztorysie.

3. W sytuacji, gdy Oferent wnosi do realizacji zadania wkład niefinansowy w postaci świadczenia wolontariusza, konieczne jest przestrzeganie następujących warunków:

a) zakres, sposób i liczba godzin wykonywania pracy przez wolontariusza muszą być określone w porozumieniu zawartym zgodnie z art. 44 Ustawy,

b) wolontariusz prowadzi na bieżąco karty pracy wraz ze szczegółowym opisem wykonywanej pracy (dokumentacja ta musi być przechowywana na zasadach ogólnych, tak jak dokumenty finansowe),

c) jeżeli wolontariusz wykonuje pracę taką jak stały personel, to kalkulacja wkładu pracy wolontariusza musi być dokonana w oparciu o stawki obowiązujące dla tego personelu, w pozostałych wypadkach przyjmuje się, że wartość pracy jednego wolontariusza nie może przekraczać kwoty 20 zł za jedną godzinę pracy,

d) wolontariuszem nie może być beneficjent ostateczny (adresat) zadania,

e) wolontariusz zatrudniony u Oferenta na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej nie może wykonywać świadczeń objętych wolontariatem w godzinach swojej pracy zawodowej.

IX. TERMIN I WARUNKI SKŁADANIA OFERT

1. Oferty należy składać w wersji papierowej i elektronicznej:

a) w terminie do dnia 31.08.2017 r. do godz. 15:45,

b) zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300),

c) w wersji papierowej - w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław,

d) w wersji elektronicznej na płycie lub przesyłając na adres: lukasz.witkowski@powiatwroclawski.pl z odpowiednio opisanym plikiem (najlepiej w formacie PDF), zawierającym nazwę Oferenta oraz tytuł zadania.

Oferty, które wpłynęły po ww. terminie nie będą rozpatrywane. Za termin złożenia oferty uznaje się datę wpływu do urzędu dokumentu w wersji papierowej, a nie datę stempla pocztowego!

2. Oferty w wersji papierowej należy składać w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić pieczęć Oferenta z oznaczeniem pełnej nazwy i adresu podmiotu. Koperta powinna być także opisana z podaniem rodzaju i nazwy zadania określonego w ogłoszeniu o konkursie: „Konkurs za realizację zadań w zakresie podniesienia poziomu świadomości prawnej i obywatelskiej oraz aktywności społecznej mieszkańców Powiatu Wrocławskiego” oraz imieniem, nazwiskiem i numerem telefonu osoby upoważnionej do kontaktu.

3. Do oferty w wersji papierowej należy załączyć następujące dokumenty:

a) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji,

b) statut organizacji – aktualna wersja;

c) oświadczenie (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia):

   • o aktualności dokumentów rejestracyjnych na dzień składania oferty,
   • o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publicznoprawnych ani wobec innych podmiotów, w tym ZUS i Urzędu Skarbowego,
   • o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia konkursowego,
   • o tym, że wszystkie kopie dokumentów złożone wraz z ofertą są zgodne z oryginałem,
   • o zgodności treści oferty przesłanej drogą elektroniczną z treścią oferty złożonej w wersji papierowej;

d) fakultatywnie, w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru, dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu Oferentów.

4. Oferent składający kilka ofert w konkursie obowiązany jest złożyć każdą ofertę oddzielnie z zaznaczeniem, w której znajduje się komplet załączników.

5. Złożone oferty muszą być kompletne. Wszystkie pola oferty należy czytelnie wypełnić. Jeżeli dane pytanie nie dotyczy Oferenta lub zgłaszanego zadania, należy wpisać „nie dotyczy”.

6. Oferta w wersji papierowej musi być podpisana przez osoby upoważnione do składnia oświadczeń woli, zgodnie ze statutem lub innym dokumentem określającym sposób reprezentacji wraz z pieczątkami imiennymi, a w przypadku ich braku wymagane są czytelne podpisy oraz pieczątka nagłówkowa Oferenta.

7. Dopuszcza się możliwość uzupełnienia nieistotnych braków w ofercie w wyznaczonym terminie.

8. Oferty złożone po terminie, na niewłaściwych drukach, nieczytelne, niekompletne (brak wymaganych podpisów lub załączników), niepoprawione zgodnie z pkt. 7, zostaną odrzucone ze względów formalnych.

X. TERMIN, KRYTERIA I TRYB WYBORU OFERT

1. Termin rozstrzygnięcia konkursu: do dnia 15.09.2017 r.

2. Oferty opiniowane są przez trzyosobową Komisję Konkursową powołaną przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego.

3. Ostatecznego wyboru ofert dokona Zarząd biorąc pod uwagę następujące kryteria:

Kryteria oceny formalnej:

a) kwalifikowalność oferenta,

b) terminowość złożenia oferty,

c) kompletność oferty,

d) właściwy formularz oferty,

e) wymagane załączniki,

f) podpisy osób uprawnionych.

 Kryteria oceny merytorycznej:

a) ocena możliwości realizacji zadania publicznego,

b) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

c) ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których Oferent będzie realizował zadanie publiczne,

d) w przypadku wsparcia uwzględnienie planowanego przez Oferenta udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,

e) uwzględnienie planowanego przez Oferenta wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczeń wolontariuszy
i pracy społecznej członków,

f) uwzględnienie analizy i oceny realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku Oferenta, który w latach poprzednich realizował zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

 Pozostałe kryteria:

a) zgodność oferty z przedmiotem konkursu,

b) innowacyjność i atrakcyjność form zadania,

c) szeroki zasięg oddziaływania społecznego – ponadgminny charakter zadania, liczba odbiorców, działania wspierające tożsamość i integrację społeczności lokalnej, kontynuacja wcześniej sprawdzonych praktyk,

d) możliwość kontynuacji realizacji celów zakładanych w zadaniu.

XI. ZASTRZEŻENIA I UWAGI

1. Złożenie oferty w ramach niniejszego otwartego konkursu ofert jest równoznaczne z akceptacją treści jego ogłoszenia.

2. Zarząd zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu rozstrzygnięcia konkursu, jak również negocjowania z Oferentami terminu realizacji zadania oraz zakresu realizacji zadania w ramach ogłoszenia.

3. Informacja o wynikach konkursu wraz z listą Oferentów, którym została przyznana dotacja, rodzajem zadania oraz wielkością przyznanej dotacji zostanie umieszczona na stronie internetowej Powiatu Wrocławskiego www.powiatwroclawski.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej https://powiatwroclawski.ibip.wroc.pl/public/ oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, niezwłocznie po podjęciu decyzji przez Zarząd.

4. O wyborze oferty i przyznaniu dotacji Oferent zostanie powiadomiony dodatkowo pisemnie lub e-mailem.

5. Oferty wraz z dokumentami nie będą zwracane Oferentom.

6. Zleceniobiorca jest zobowiązany wszechstronnie informować opinię publiczną o dotowaniu zadania przez Powiat Wrocławski (np. poprzez materiały reklamowe, informacje dla mediów, ulotki, plakaty, publikację ogłoszeń).

7. Zleceniobiorca jest zobowiązany do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań
z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300)

 

XII. ŚRODKI PRZEZNACZONE NA REALIZACJĘ ZADAŃ

1. W 2017 r. na powierzenie/wsparcie realizacji ww. zadań przeznaczono środki w wysokości 40.000,00 zł brutto.

2. W 2017 r. w ramach procedury pozakonkursowej na podstawie art. 19a Ustawy przekazano dotację z ww. środków
w kwocie 10.000,00 zł.

3. Ostateczna kwota zostanie ustalona po rozpatrzeniu ofert.

4. W 2016 r. w ramach konkursu nie przekazano żadnych środków.

 

(-) Roman Potocki

Przewodniczący

Zarządu Powiatu Wrocławskiego

Wyślij na Facebooka
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
POWIAT – NASZA MAŁA OJCZYZNA[obrazek]
06 / 06 / 2017, , Wyświetleń: 2241
POWIAT – NASZA MAŁA OJCZYZNA[obrazek]
06 / 06 / 2017, , Wyświetleń: 2241