Powiat Wrocławski -

Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji
Łukasz Witkowski, Wyświetleń: 1735
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
alt
Usługa: Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji
Komórka 
Organizacyjna:
Wydział Organizacyjno - Prawny
Numer: 10/ORP
Wersja: 4
Data utworzenia:
19.12.2018 r.
Sposób i miejsce złożenia dokumentów:
Listownie: 
Starostwo Powiatowe we Wrocławiu,
Wydział Organizacyjno - Prawny
ul. Tadeusza Kościuszki 131
50-440 Wrocław
Osobiście: 
Starostwo Powiatowe we Wrocławiu,
ul. Tadeusza Kościuszki 131,
50-440 Wrocław 
Wydział Obsługi (parter) w godzinach pracy Urzędu.
Miejsce wydawania dokumentów:
Starostwo Powiatowe we Wrocławiu
Wydział Organizacyjno - Prawny
ul. Tadeusza Kościuszki 131
50-440 Wrocław
Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:
Petycja w formie pisemnej 
Informacje o opłatach:
Od wniesionej petycji nie pobiera się żadnej opłaty
Termin załatwienia sprawy:
Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie
3 miesięcy od dnia jej złożenia. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję uniemożliwiających rozpatrzenie petycji w tym terminie  ulega on przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o kolejne 3 miesiące.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach 
Tryb odwoławczy:

Postępowanie w sprawie petycji jest postępowaniem jednoinstancyjnym. Nie służą w tym postępowaniu żadne środki odwoławcze. Sposób załatwienia petycji nie może być także przedmiotem skargi.

Uwagi, informacje dodatkowe:

Art.  2. [Podmioty wnoszące petycję; przedmiot petycji]

1. Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów, zwaną dalej "podmiotem wnoszącym petycję", do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

2. Petycja może być złożona w interesie:

1) publicznym;

2) podmiotu wnoszącego petycję;

3) podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

3. Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

 Art.  3. [Petycje a inne pisma]

O tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.

 Art.  4. [Forma wniesienia petycji; treść petycji]

1. Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Petycja powinna zawierać:

1) oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;

2) wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;

3) oznaczenie adresata petycji;

4) wskazanie przedmiotu petycji.

3. Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, o którym mowa w art. 5 ust. 1.

4. Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów - przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.

5. Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

 Art.  5. [Petycja składana w interesie podmiotu trzeciego]

1. Petycja składana w interesie podmiotu trzeciego zawiera także imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu.

2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, wyraża zgodę na złożenie w jego interesie petycji w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda jest dołączana do petycji.

3. W razie powstania wątpliwości co do istnienia lub zakresu zgody, o której mowa w ust. 2, adresat petycji może, w terminie 30 dni od dnia złożenia petycji, zwrócić się do podmiotu, w interesie którego petycja jest składana, o potwierdzenie zgody w terminie 14 dni z pouczeniem, że w przypadku braku takiego potwierdzenia petycja nie będzie rozpatrzona. Potwierdzenie zgody następuje w formie, o której mowa w ust. 2.

 Art.  8. [Informacja o wniesieniu petycji na stronie internetowej podmiotu]

1. Na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego niezwłocznie zamieszcza się informację zawierającą odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji, datę jej złożenia oraz - w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 - imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, jest niezwłocznie aktualizowana o dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji.

 Art.  13. [Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji]

1. Podmiot rozpatrujący petycję zawiadamia podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

 Skan petycji wraz z odpowiedzią zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Formularze wniosków do pobrania:
 Brak
Informacje wymagane art. 13 RODO:

1)    Administrator danych osobowych – Starosta Powiatu Wrocławskiego, ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel. 71 722 17 00, starostwo@powiatwroclawski.pl;

2)    Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Prawnego, dane kontaktowe –  ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel. 71 722 17 00, iodo@powiatwroclawski.pl.;

3)    Podstawa prawna przetwarzania – wskazana w pkt. 6 niniejszej karty;

Cel przetwarzania – dopełnienie obowiązków wskazanych przepisami prawa;

4)    Informacja o odbiorcach danych osobowych lub kategoriach odbiorców – na stronie internetowej BIP Powiatu Wrocławskiego zamieszcza się, w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy - imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podniotu, w interesie którego petycja jest składana;

5)    Informacja o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji narodowej – nie dotyczy;

6)    POUCZENIE:

Podanie danych osobowych w procesie realizacji niniejszej usługi jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do jej zrealizowania.

Okres przechowywania danych osobowych, pozyskanych w celu realizacji obowiązku ustawowego, określonego w niniejszej karcie, uregulowany jest Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do:

-        żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych (jeżeli przepisy prawa przewidują taką możliwość),

-        cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przepisy prawa przewidują taką możliwość),

-        wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli uzna, że przetwarzanie jej danych narusza przepisy prawa o ochronie danych osobowych.

 Zatwierdził:

Beata Pierzchała - Dyrektor Wydziału Organizacyjno - Prawnego

1)    na stronie internetowej BIP Powiatu Wrocławskiego zamieszcza się, w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy – imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana,

Wyślij na Facebooka
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się