Powiat Wrocławski -

Pasikurowice - teren w SUiKZP przeznaczony pod AKTYWNOŚĆ GOSPODARCZĄ
Aleksandra Zając, Wyświetleń: 3220
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się

Pasikurowice
TEREN w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
przeznaczony pod AKTYWNOŚĆ GOSPODARCZĄ

PRZEJDŹ DO MAPY WROSIP

MIEJSCOWOŚĆ: Pasikurowice

DZIAŁKI/ POWIERZCHNIA/

KLASA GRUNTÓW:

obręb Pasikurowice, gm. Długołęka, dz.  nr

665, AM-1, pow. 33,8195 ha (RIVa – 8,6321 ha, RIVb – 3,6618 ha, RV – 5,3092 ha, RVI – 1,6215 ha, PsVI – 0,9802 ha, LsVI – 11,0566 ha, Lzr-PsVI – 1,9294 ha, N – 0,6287 ha)

WŁAŚCICIEL: Powiat Wrocławski 
FORMA SPRZEDAŻY: przetarg nieograniczony 
KONTAKT:

STAROSTWO POWIATOWE WE WROCŁAWIU
WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Osoba do kontaktu: Małgorzata Przybylska

Tel: +48 71 722 17 54

Adres e-mail:
geodezja@powiatwroclawski.plmalgorzata.przybylska@powiatwroclawski.pl

Mapka teren przewidziany pod dzialalność gospodarczą

Mapka teren przewidziany pod dzialalność gospodarczą

PLAN MIEJSCOWY:
STUDIUM UiKZP:

W kontekście miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej nieruchomości istnieje niezgodność pomiędzy stanem formalno-prawnym a stanem faktycznym. W/w działka jako teren zamknięty (były obiekt wojskowy) nie powinna być objęta mpzp; stan formalno-prawny winien być tożsamy z brakiem miejscowego planu zagosp. przestrzen. Z uwagi na powyzsze Uchwała Nr XXXI/540/2005 z dnia 24 lutego 2005 r. Rady Gminy Długołęka w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Pasikurowice wymaga unieważnienia w części dotyczącej działki 665 obręb Pasikurowice .

Uchwała Nr XXXII/496/14 Rady Gminy Długołęka z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Długołęka

PRZEJDŹ DO STUDIUM

Brana jest pod uwagę możliwość zmiany przeznaczenia w/w terenu w Studium - pod mieszkalnictwo jedno i wielorodzinne oraz usługi, w zależności od zainteresowania terenem ze strony potencjalnych inwestorów.

PRZEZNACZENIE TERENU:

W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Długołęka – AG1 – tereny funkcji aktywności gospodarczej z wykluczeniem inwestycji uciążliwych

W granicach terenów AG 1 dopuszcza się:

  1. lokalizację zabudowy usługowej
  2. lokalizację nieuciążliwej zabudowy produkcyjnej i składowej
  3. wprowadzanie zieleni izolacyjnej na terenach styku z terenami mieszkaniowymi
  4. lokalizację zabudowy usług publicznych
  5. budowę dróg dojazdowych i parkingów niezbędnych do obsługi terenów
KOMUNIKACJA:
  • Droga dojazdowa utwardzona;
  • Od strony wschodniej na odcinku 500 m bezpośrednie sąsiedztwo z czynną linią kolejową; możliwość wybudowania bocznicy kolejowej.
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA:
  • W zasięgu

Mapka teren przewidziany pod dzialalność gospodarczą

Wyślij na Facebooka
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się