Powiat Wrocławski -

Zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych
Marek Pajor, Wyświetleń: 5007
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Usługa: uzyskanie zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych
Komórka
Organizacyjna:
Wydział Dróg i Transportu
Numer: DiT – 13
Wersja: 4
Data utworzenia:
25.05.2018 r.

 

1. Sposób i miejsce złożenia dokumentów:
Starostwo Powiatowe we Wrocławiu, Wydział Dróg i Transportu
ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław

Wniosek wraz z załącznikami można złożyć osobiście w Wydziale Obsługi Starostwa Powiatowego we Wrocławiu (na parterze), przesłać drogą pocztową, elektroniczną lub faksem.
2. Miejsce wydawania dokumentów:
Odbiór osobisty w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu przy ul. Kościuszki 131, Wydział Dróg i Transportu (II piętro, pok. 228) lub odbiór za pośrednictwem poczty.
3. Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:
1) Wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (właściwy pod względem kategorii).
2) Dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia.
4. Informacje o opłatach:

1. W kategorii I:
- 50 zł dla zezwolenia wydanego na okres 1 miesiąca,
- 100 zł dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy,
- 200 zł dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy.
2. W kategorii II:
- 100 zł dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy.
3. W kategorii III:
- 200 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 1 miesiąca,
- 400 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy,
- 1200 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy,
- 2000 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 24 miesięcy.

5. Termin załatwienia sprawy:
Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej, w terminie przewidzianym w art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.
6. Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.
 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych.
 • Rozporządzenie Minsitra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego.
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych.
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego.
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
7. Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Powiatu Wrocławskiego.
8. Uwagi, informacje dodatkowe:

Pojazd nienormatywny - to pojazd lub zespół pojazdów, którego naciski osi wraz z ładunkiem lub bez ładunku są większe od dopuszczalnych, przewidzianych dla danej drogi w przepisach o drogach publicznych, lub którego wymiary lub rzeczywista masa całkowita wraz z ładunkiem lub bez niego są większe od dopuszczalnych, przewidzianych w przepisach niniejszej ustawy.

Ruch pojazdu nienormatywnego wymaga uzyskania zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego odpowiedniej kategorii, wydawanego w drodze decyzji administracyjnej przez właściwy organ..
Zezwolenia na wykonywanie przewozów pojazdami nienormatywnymi wydawane są w kilku kategoriach. Kategoria I i II zezwoleń jest wydawana dla ładunków podzielnych, natomiast kategorie od III do VI dla ładunków niepodzielnych. Zgodnie z definicją ładunku niepodzielnego zawartą w art. 2 pkt 35b ustawy - Prawo o ruchu drogowym, ładunek niepodzielny to ładunek, który bez niewspółmiernie wysokich kosztów lub ryzyka powstania szkody nie może być podzielony na dwa lub więcej mniejszych ładunków.

Kategoria I
Zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego kategorii I są wydawane na wskazany we wniosku okres miesiąca, 6 miesięcy lub 12 miesięcy. Zezwolenia wydaje zarządca drogi właściwy dla drogi, po której wykonywany będzie przejazd.
Zezwolenie takie jest wydawane dla następujących pojazdów:
a) o wymiarach oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większej od dopuszczalnej,
b) o naciskach osi nieprzekraczających wartości przewidzianych dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t.

Kategoria II
Zezwolenie kategorii II jest wydawane na przejazd nienormatywnego pojazdu wolnobieżnego, ciągnika rolicznego albo zespołu pojazdów składającego się z pojazdu wolnobieżnego lub ciągnika rolniczego i przyczepy specjalnej. Zezwolenie takie jest wydawane dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych. Zezwolenie wydaje Starosta właściwy ze względu na siedzibę wnioskodawcy albo miejsce rozpoczęcia przejazdu. Zezwolenie wydawane jest na okres 12 miesięcy. Pojazdy wykorzystujące zezwolenia kat. II mogą poruszać się także z ładunkiem podzielnym.
Zezwolenie takie jest wydawane dla następujących pojazdów:
a) o długości, wysokości oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,
b) o naciskach osi nie większych od dopuszczalnych dla danej drogi,
c) o szerokości nieprzekrczającej 3,50 m.

Kategoria III
Zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego kategorii III są wydawane na wskazany we wniosku okres: miesiąca, 6 miesięcy, 12 miesięcy lub 24 miesięcy. Zezwolenie wydaje właściwy ze względu na siedzibę wnioskodawcy albo miejsce rozpoczęcia przejazdu Starosta. W przypadku wjazdu pojazdu na teren RP zezwolenie kat. III wydaje także naczelnik urzędu celnego.
Zezwolenie kat. III wydawane jest dla następujących pojazdów poruszających się po wszystkich drogach publicznych:
a) o naciskach osi i rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,
b) o szerokości nieprzekraczającej 3,20 m,
c) o długości nieprzekraczającej:
- 15,00 m dla pojedynczego pojazdu,
- 23,00 m dla zespołu pojazdów,
d) o wysokości nieprzekraczającej 4,30 m.

Opłata za przejazdy po drogach publicznych pojazdu nienormatywnego ustalana jest przy udzielaniu zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego w drodze decyzji administracyjnej na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wysokosci opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego.
W trakcie postępowania szczegółowe informacje udzielane są przez pracowników merytorycznych prowadzących sprawę: tel. 071 72 21 741.

Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski złożone przez wnioskodawców, których siedziby znajdują się na terenie Powiatu Wrocławskiego lub wnioski dotyczące przejazdów rozpoczynających się na terenie Powiatu Wrocławskiego.
Wnioski należy składać minimum na 7 dni przed planowanym przejazdem.

9. Formularze wniosków do pobrania:
Wzory wniosków do pobrania
10. Informacje wymagane art. 13 RODO:
1) Administrator danych osobowych – Starosta Powiatu Wrocławskiego, ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel. 71 722 17 00, starostwo@powiatwroclawski.pl;
2) Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Prawnego, dane kontaktowe – ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel. 71 722 17 00, iodo@powiatwroclawski.pl;
3) Podstawa prawna przetwarzania – wskazana w pkt 6 niniejszej karty;
Cel przetwarzania – dopełnienie obowiązków wskazanych przepisami prawa;
4) Informacja o odbiorcach danych osobowych lub kategoriach odbiorców – nie dotyczy;
5) Informacja o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji narodowej – nie dotyczy;
6) POUCZENIE:
Podanie danych osobowych w procesie realizacji niniejszej usługi jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do jej zrealizowania.
Okres przechowywania danych osobowych, pozyskanych w celu realizacji obowiązku ustawowego, określonego w niniejszej karcie, uregulowany jest Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do:
 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych (jeżeli przepisy prawa przewidują taką możliwość),
 • cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przepisy prawa przewidują taką możliwość),
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli uzna, że przetwarzanie jej danych narusza przepisy prawa o ochronie danych osobowych.

Zatwierdził:

Joanna Kryszczak - Dyrektor Wydziału Dróg i Transportu

Wyślij na Facebooka
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się