Powiat Wrocławski -

Zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny (pielgrzymki, imprezy)
Marek Pajor, Wyświetleń: 4903
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Usługa: uzyskanie zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny
Komórka
Organizacyjna:
Wydział Dróg i Transportu
Numer: DiT – 12
Wersja: 5
Data utworzenia:
25.05.2018 r.

 

1. Sposób i miejsce złożenia dokumentów:
Starostwo Powiatowe we Wrocławiu, Wydział Dróg i Transportu ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław

Wniosek wraz z załącznikami można złożyć osobiście w Wydziale Obsługi Starostwa Powiatowego we Wrocławiu (na parterze) lub przesłać drogą pocztową.
2. Miejsce wydawania dokumentów:
Odbiór osobisty w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu przy ul. Kościuszki 131, Wydział Dróg i Transportu (II piętro, pok. 228) lub odbiór za pośrednictwem poczty

(przy składaniu wniosku deklaruje się sposób odbioru decyzji)
3. Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:
Wniosek zawierający następujące dane:
 1. imię, nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedzibę organizatora imprezy;
 2. rodzaj i nazwę imprezy;
 3. informację o miejscu i dacie rozpoczęcia, przebiegu oraz zakończenia imprezy;
 4. informację o przewidywanej liczbie uczestników imprezy;
 5. wykaz osób reprezentujących organizatora w sprawach zabezpieczenia trasy lub miejsca imprezy na terenie poszczególnych województw;
 6. podpis organizatora lub jego przedstawiciela.
Do wniosku należy dołączyć:
 1. szczegółowy regulamin imprezy, określający w szczególności zasady zachowania uczestników imprezy istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 2. wykaz osób odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg i zabezpieczenie imprezy na terenie poszczególnych województw oraz w miejscach rozpoczęcia i zakończenia każdego odcinka,
  a także w miejscach wymagających szczególnego zabezpieczenia;
 3. program imprezy ze szczegółowym opisem trasy i podaniem odległości między poszczególnymi jej odcinkami oraz określony w minutach i kilometrach program przejazdu lub przejścia uczestników przez poszczególne miejscowości i granice województw;
 4. projekt organizacji ruchu na czas prowadzonej imprezy wraz z opiniami:
  - Komendanta Miejskiej Policji, jeśli impreza dotyczy wykorzystania dróg powiatowych,
  - Wójta/Burmistrza właściwej gminy, jeśli impreza dotyczy wykorzystania dróg gminnych;
 5. zobowiązanie organizatora do przywrócenia do poprzedniego stanu pasa drogowego na trasie przejazdu, przejścia lub miejsca pobytu uczestników imprezy, a w przypadku uszkodzenia pasa drogowego lub urządzeń drogowych będącego następstwem imprezy - do ich bezzwłocznego naprawienia lub pokrycia kosztów tych napraw;
4. Informacje o opłatach:
NIE DOTYCZY
5. Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie po otrzymaniu pisemnego wniosku zaopiniowanego przez Policję.
6. Podstawa prawna:
 • art. 65, 65a, 65b, 65c, 65d, 65e, 65f, 65g ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym
7. Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Powiatu Wrocławskiego.
8. Uwagi, informacje dodatkowe:
 • Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej. Organizator imprezy składa pisemny wniosek o wydanie zezwolenia na odbycie imprezy co najmniej na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem imprezy (art. 65b ustawy Prawo o ruchu drogowym) mającej się odbyć na drodze powiatowej lub gminnej.
 • Uzgodnieniu tras w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego podlegają również przejścia pielgrzymek – art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Organ zarządzający ruchem wymaga złożenia do zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas przeprowadzenia imprezy w pasie drogi powiatowej lub gminnej.
9. Formularze wniosków do pobrania:
Brak wzoru wniosku - wniosek należy składać w formie zwykłego pisma
10. Informacje wymagane art. 13 RODO:
1) Administrator danych osobowych – Starosta Powiatu Wrocławskiego, ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel. 71 722 17 00, starostwo@powiatwroclawski.pl;
2) Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Prawnego, dane kontaktowe – ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel. 71 722 17 00, iodo@powiatwroclawski.pl;
3) Podstawa prawna przetwarzania – wskazana w pkt 6 niniejszej karty;
Cel przetwarzania – dopełnienie obowiązków wskazanych przepisami prawa;
4) Informacja o odbiorcach danych osobowych lub kategoriach odbiorców – właściwy miejscowo komendant wojewódzki Policji – w celu uzgodnienia, wynikającego z art. 65b ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym;
5) Informacja o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji narodowej – nie dotyczy;
6) POUCZENIE:
Podanie danych osobowych w procesie realizacji niniejszej usługi jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do jej zrealizowania.
Okres przechowywania danych osobowych, pozyskanych w celu realizacji obowiązku ustawowego, określonego w niniejszej karcie, uregulowany jest Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do:
 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych (jeżeli przepisy prawa przewidują taką możliwość),
 • cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przepisy prawa przewidują taką możliwość),
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli uzna, że przetwarzanie jej danych narusza przepisy prawa o ochronie danych osobowych.

Zatwierdził:

Joanna Kryszczak - Dyrektor Wydziału Dróg i Transportu

Wyślij na Facebooka
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się