Powiat Wrocławski -

Wpis zmian do ewidencji klubów sportowych oraz uczniowskich klubów sportowych
Patrycja Wojnar, Wyświetleń: 4076
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Usługa: Wpis zmian do ewidencji klubów sportowych oraz uczniowskich klubów sportowych
Komórka
Organizacyjna:
Wydział Organizacyjno - Prawny
Numer:8/ORP
Wersja: 12
Data utworzenia:
25.05.2018 r.

Sposób i miejsce złożenia dokumentów:
Listownie:
Starostwo Powiatowe we Wrocławiu
Wydział Organizacyjno - Prawny
ul. Tadeusza Kościuszki 131
50-440 Wrocław

Osobiście:
Starostwo Powiatowe we Wrocławiu
ul. T. Kościuszki 131
50-440 Wrocław
Wydział Obsługi (parter) w godzinach pracy Urzędu
Miejsce wydawania dokumentów:
Starostwo Powiatowe we Wrocławiu
Wydział Organizacyjno - Prawny
ul. Tadeusza Kościuszki 131
50-440 Wrocław
pok. 204 i 202 w godzinach pracy Urzędu
Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:
  1. Wniosek o dokonanie zmian w ewidencji.
  2. W zależności od tego, jakie zmiany mają być wprowadzone do ewidencji (np. uchwały, protokoły, 2 egzemplarze statutu,).
  3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
Informacje o opłatach:
Opłata skarbowa – 10 zł
Należną opłatę uiszcza się:
- gotówką w kasie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu ul. Tadeusza Kościuszki 131,50-440 Wrocław, w godz. 7:30-15:00 (pon. - pt.)
- przelewem na konto Gminy Wrocław (pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław) PKO Bank Polski S.A., Nr konta 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895
Termin załatwienia sprawy:

Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się (…) okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
2. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach
3. Ustawa z dnia z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
4. Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych
5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
Tryb odwoławczy:
Od decyzji stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu,
pl. Powstańców Warszawy 1, za pośrednictwem Starosty Powiatu Wrocławskiego w terminie 14 dni
od dnia doręczenia.
Uwagi, informacje dodatkowe:

Ustawa z dnia z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie

(…)

Art. 4.4. 4. Uczniowski klub sportowy podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu. Wpisu i wykreślenia wpisu z ewidencji dokonuje się na podstawie wniosku. Wpis, odmowa wpisu do ewidencji i wykreślenie wpisu z ewidencji następuje w drodze decyzji.

(…)

7. Przepisy ust. 2 i 4-6 stosuje się odpowiednio do innych niż uczniowskie klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych

§ 5 W ewidencji zamieszcza się:

(…)

4) nazwę, siedzibę oraz adres klubu sportowego;

5) imiona, nazwiska i funkcje osób wchodzących w skład zarządu i organu kontroli wewnętrznej;

6) informacje o statucie: datę jego uchwalenia, datę zmiany statutu;

7) dane osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych;

8) cel działania;

9) teren działania;

(…)

§ 8. 1. Klub sportowy wpisany do ewidencji, w terminie 14 dni od dnia zmiany danych,

o których mowa w § 5 pkt 4-9, składa wniosek do organu ewidencyjnego o dokonanie zmian

w ewidencji.

2. Organ ewidencyjny na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 1, w trybie określonym dla wpisu do ewidencji, dokonuje niezwłocznie zmian danych w ewidencji.

********************

Uczniowskie kluby sportowe oraz kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, działają na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

Art. 11. 3. Stowarzyszenie jest obowiązane posiadać zarząd i organ kontroli wewnętrznej

Formularze wniosków do pobrania:
  1. Wniosek o dokonanie zmian w ewidencji (doc, pdf)

Informacje wymagane art. 13 RODO:

1)    Administrator danych osobowych – Starosta Powiatu Wrocławskiego, ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel. 71 722 17 00, starostwo@powiatwroclawski.pl;

2)    Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Prawnego, dane kontaktowe –  ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel. 71 722 17 00, iodo@powiatwroclawski.pl.;

3)    Podstawa prawna przetwarzania – wskazana w pkt. 6 niniejszej karty;

Cel przetwarzania – dopełnienie obowiązków wskazanych przepisami prawa;

4)    Informacja o odbiorcach danych osobowych lub kategoriach odbiorców – dane osobowe  mogą być przekazane do Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej, Krajowy Rejestr Sądowy, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław;

5)    Informacja o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji narodowej – nie dotyczy;

6)    POUCZENIE:

Podanie danych osobowych w procesie realizacji niniejszej usługi jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do jej zrealizowania.

Okres przechowywania danych osobowych, pozyskanych w celu realizacji obowiązku ustawowego, określonego w niniejszej karcie, uregulowany jest Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do:

-        żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych (jeżeli przepisy prawa przewidują taką możliwość),

-        cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przepisy prawa przewidują taką możliwość),

-        wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli uzna, że przetwarzanie jej danych narusza przepisy prawa o ochronie danych osobowych.

Zatwierdził:

Beata Pierzchała - Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Prawnego
 
   
Wyślij na Facebooka
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się