Powiat Wrocławski -

Wydanie wtórnika prawa jazdy (utrata prawa jazdy)
Przemysław Szalewicz, Wyświetleń: 2823
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Usługa: Wydanie wtórnika prawa jazdy (utrata prawa jazdy)
Komórka
Organizacyjna:
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI
Numer: 31/KM
Wersja: 2
Data utworzenia:
25.05.2018

 

1. Sposób i miejsce złożenia dokumentów:
Wniosek wraz z załącznikami składa się osobiście lub przez upoważnionego pełnomocnika:
Starostwo Powiatowe we Wrocławiu
Wydział Komunikacji
Ul. Tadeusza Kościuszki 131
50-440 Wrocław
w godzinach pracy urzędu
2. Miejsce wydawania dokumentów:
Starostwo Powiatowe we Wrocławiu
Wydział komunikacji
Ul. Tadeusza Kościuszki 131
50-440 Wrocław
w godzinach pracy urzędu
3. Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:

Wniosek i załączniki:

1. Kolorowa fotografia o wymiarach 35 × 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrząca na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych;

2. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie wtórnika prawa jazdy

3. Oświadczenie o utracie dokumentu.

Dokument tożsamości 
4. Informacje o opłatach:

Wydanie wtórnika prawa jazdy – 100 zł

Opłata ewidencyjna – 0,50 zł

- w przypadku pełnomocnictwa do załatwiania spraw – opłata skarbowa wynosi 17,00 złotych

Należną opłatę uiszcza się:

- opłaty komunikacyjne: gotówką w kasie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, ul. Tadeusza Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, w godz. 8.00-15:30 lub przelewem na konto:

 Powiat Wrocławski 35 1560 0013 2124 1805 1000 0002;

- opłata skarbowa: gotówką w kasie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, ul. Tadeusza Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, w godz. 8.00-15:30 lub przelewem na konto Gminy Wrocław:

 PKO Bank Polski S.A. Nr konta 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895

5. Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie po złożeniu wymaganych dokumentów, nie później niż w ciągu 30 dni.

W sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.
6. Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami

7. Tryb odwoławczy:
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu za pośrednictwem Starosty Powiatu Wrocławskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
8. Uwagi, informacje dodatkowe:
  1. Wnioskodawca posiada przy sobie dowod osobisty lub paszport z poświadczeniem zameldowania.
  2. Odbioru dokumentu dokonuje osobiście wnioskodawca lub osoba posiadająca pełnomocnictwo.
9. Formularze wniosków do pobrania w urzędzie.
 Wniosek o wydanie prawa jazdy (pdf)
Druk pełnomocnictwa (doc)
10. Informacje wymagane art. 13 RODO:

1) Administrator danych osobowych – Starosta Powiatu Wrocławskiego, ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel. 71 722 17 00, starostwo@powiatwroclawski.pl;

2) Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Prawnego, dane kontaktowe – ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel. 71 722 17 00, iodo@powiatwroclawski.pl;

3) Podstawa prawna przetwarzania – wskazana w pkt. 6 niniejszej karty.

Cel przetwarzania – dopełnienie obowiązków wskazanych przepisami prawa;

4) Informacja o odbiorcach danych osobowych lub kategoriach odbiorców – w uzasadnionych przypadkach, na wniosek strony postępowania, dane osobowe przekazywane są do: policji, prokuratury, organów administracji publicznej, MOPS-u

5) Informacja o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji narodowej – nie dotyczy

6) POUCZENIE:

Podanie danych osobowych w procesie realizacji niniejszej usługi jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do jej zrealizowania.

Okres przechowywania danych osobowych, pozyskanych w celu realizacji obowiązku ustawowego, określonego w niniejszej karcie, uregulowany jest Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do:

- żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych (jeżeli przepisy prawa przewidują taką możliwość),

- cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przepisy prawa przewidują taką możliwość),

- wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli uzna, że przetwarzanie jej danych narusza przepisy prawa o ochronie danych osobowych.

Zatwierdził:

Przemysław Szalewicz - Dyrektor Wydziału Komunikacji

Wyślij na Facebooka
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się