Powiat Wrocławski -

Wpis do ewidencji klubów sportowych oraz uczniowskich klubów sportowych
Joanna Szkriba-Koreń, Wyświetleń: 5156
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Usługa: Wpis do ewidencji klubów sportowych oraz uczniowskich klubów sportowych
Komórka
Organizacyjna:
Wydział Organizacyjno - Prawny
Numer: 7/ORP
Wersja: 14
Data utworzenia:
31.01.2019 r.

Sposób i miejsce złożenia dokumentów:
Listownie:
Starostwo Powiatowe we Wrocławiu
Wydział Organizacyjno - Prawny
ul. Tadeusza Kościuszki 131
50-440 Wrocław

Osobiście:
Starostwo Powiatowe we Wrocławiu
ul. T. Kościuszki 131
50-440 Wrocław
Wydział Obsługi (parter) w godzinach pracy Urzędu
Miejsce wydawania dokumentów:
Starostwo Powiatowe we Wrocławiu
Wydział Organizacyjno - Prawny
ul. Tadeusza Kościuszki 131
50-440 Wrocław
pok. 204 i 202 w godzinach pracy Urzędu
Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:

1. Wniosek o wpis do ewidencji.

2. Dwa egzemplarze statutu.

3. Listę założycieli zawierającą: imiona, nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, własnoręczne podpisy założycieli.

3. Informacja o adresie siedziby klubu sportowego.

4. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Dodatkowo:

5. Protokół z zebrania założycielskiego wraz z uchwałami o utworzeniu Klubu, o przyjęciu statutu, o wyborze komitetu założycielskiego lub o wyborze zarządu i komisji rewizyjnej.

Informacje o opłatach:
Na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz części I pkt 53 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, opłata skarbowa wynosi 10 zł

Należną opłatę uiszcza się:

  • gotówką w kasie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu ul. Tadeusza Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, w godz. 7:30-15:00
  • przelewem na konto Gminy Wrocław (pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław) PKO Bank Polski S.A., Nr konta 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895
Termin załatwienia sprawy:

Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się (…) okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.

Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
  2. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach.
  3. Ustawa z dnia z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.
  4. Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych.
  5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 
Tryb odwoławczy:
Od decyzji stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, za pośrednictwem Starosty Powiatu Wrocławskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia.
Uwagi, informacje dodatkowe:

Art. 4. 1. Szczególnym rodzajem klubu sportowego jest uczniowski klub sportowy.

(…) 3. Członkami uczniowskiego klubu sportowego mogą być w szczególności uczniowie, rodzice i nauczyciele.

4. Uczniowski klub sportowy podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu. Wpisu i wykreślenia wpisu z ewidencji dokonuje się na podstawie wniosku. Wpis, odmowa wpisu do ewidencji i wykreślenie wpisu z ewidencji następuje w drodze decyzji.

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 4, dołącza się: 1) statut; 2) listę założycieli, zawierającą ich imiona i nazwiska, daty i miejsca urodzenia, miejsca zamieszkania oraz własnoręczne podpisy; 3) informację o adresie siedziby klubu sportowego.

6. Uczniowski klub sportowy uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do ewidencji,

o której mowa w ust. 4.

7. Przepisy ust. 2 i 4-6 stosuje się odpowiednio do innych niż uczniowskie klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych

§ 7. Komitet założycielski klubu sportowego składa do organu ewidencyjnego wniosek o wpis do ewidencji wraz ze statutem, listą założycieli, zawierającą imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli, a także informacją

o adresie tymczasowej siedziby klubu sportowego.

********************

Uczniowskie kluby sportowe oraz kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, działają na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

Art. 3. [Prawo zrzeszania się w stowarzyszeniach - zakres podmiotowy]

1. Prawo tworzenia stowarzyszeń przysługuje obywatelom polskim mającym pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawionym praw publicznych.

2. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do stowarzyszeń i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie zarządu stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

3. Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do stowarzyszeń według zasad określonych w ich statutach, bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia. Jeżeli jednak jednostka organizacyjna stowarzyszenia zrzesza wyłącznie małoletnich, mogą oni wybierać i być wybierani do władz tej jednostki.

Art. 9. [Zadania założycieli stowarzyszenia]

Osoby w liczbie co najmniej siedmiu, zamierzające założyć stowarzyszenie, uchwalają statut stowarzyszenia oraz wybierają komitet założycielski albo władze stowarzyszenia.

Art. 10. [Statut stowarzyszenia. Osoby prawne jako członkowie stowarzyszenia]

1. Statut stowarzyszenia określa w szczególności:

1) nazwę stowarzyszenia, odróżniającą je od innych stowarzyszeń, organizacji i instytucji;

2) teren działania i siedzibę stowarzyszenia;

3) cele i sposoby ich realizacji;

4) sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki członków;

5) władze stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu oraz ich kompetencje;

5a) możliwość otrzymywania przez członków zarządu wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją;

6) sposób reprezentowania stowarzyszenia, w szczególności sposób zaciągania zobowiązań majątkowych, a także warunki ważności uchwał władz stowarzyszenia;

7) sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawiania składek członkowskich,

8) zasady dokonywania zmian statutu;

9) sposób rozwiązania się stowarzyszenia.

2. Ogólnokrajowe stowarzyszenia zrzeszające osoby wykonujące określony zawód lub zawody pokrewne, podejmujące zadania w zakresie rozpowszechniania wiedzy specjalistycznej i podnoszenia poziomu zawodowego w ramach wewnętrznego systemu potwierdzania kwalifikacji i umiejętności - określają w statucie te zadania oraz zakres i sposób ich realizacji.

3. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem stowarzyszenia.

Art. 11. [Organy stowarzyszenia]

1. Najwyższą władzą stowarzyszenia jest walne zebranie członków. W sprawach, w których statut nie określa właściwości władz stowarzyszenia, podejmowanie uchwał należy do walnego zebrania członków.

2. Statut może przewidywać zamiast walnego zebrania członków zebranie delegatów lub zastąpienie walnego zebrania członków zebraniem delegatów, jeżeli liczba członków przekroczy określoną w statucie wielkość. W takich przypadkach statut określa zasady wyboru delegatów i czas trwania ich kadencji.

3. Stowarzyszenie jest obowiązane posiadać zarząd i organ kontroli wewnętrznej.

4. W umowach między stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim stowarzyszenie reprezentuje członek organu kontroli wewnętrznej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą walnego zebrania członków (zebrania delegatów).

Formularze wniosków do pobrania:

1. Wniosek o wpisanie klubu do ewidencji (doc, pdf)

2. Lista założycieli, zawierająca imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli (doc, pdf)

3. Statut – wzór (doc, pdf)

4. Protokół z zebrania założycielskiego (w przypadku wyboru Komitetu Założycielskiego) – wzór (doc, pdf)

Informacje wymagane art. 13 RODO:

1)    Administrator danych osobowych – Starosta Powiatu Wrocławskiego, ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel. 71 722 17 00, starostwo@powiatwroclawski.pl;

2)    Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Prawnego, dane kontaktowe –  ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel. 71 722 17 00, iodo@powiatwroclawski.pl.;

3)    Podstawa prawna przetwarzania – wskazana w pkt. 6 niniejszej karty;

Cel przetwarzania – dopełnienie obowiązków wskazanych przepisami prawa;

4)    Informacja o odbiorcach danych osobowych lub kategoriach odbiorców – dane osobowe mogą być przekazane do Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej, Krajowy Rejestr Sądowy, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław;

5)    Informacja o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji narodowej – nie dotyczy;

6)    POUCZENIE:

Podanie danych osobowych w procesie realizacji niniejszej usługi jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do jej zrealizowania.

Okres przechowywania danych osobowych, pozyskanych w celu realizacji obowiązku ustawowego, określonego w niniejszej karcie, uregulowany jest Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do:

-        żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych (jeżeli przepisy prawa przewidują taką możliwość),

-        cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przepisy prawa przewidują taką możliwość),

-        wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli uzna, że przetwarzanie jej danych narusza przepisy prawa o ochronie danych osobowych.

Zatwierdził:

Beata Pierzchała - Dyrektor Wydziału Organizacyjno - Prawnego

Wyślij na Facebooka
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się