Powiat Wrocławski -

DOTACJE CELOWE DLA SPÓŁEK WODNYCH W 2020 ROKU
19 / 07 / 2019, , Wyświetleń: 350
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się

ZARZĄD POWIATU WROCŁAWSKIEGO

ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowych

dla spółek wodnych w 2020 roku.

Pomoc finansowa skierowana jest do spółek wodnych, funkcjonujących na terenie Powiatu Wrocławskiego, w formie dotacji celowej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych.

Podmioty ubiegające się o dotację zobowiązane są do złożenia wniosku.

Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Starostwa Powiatowego we Wrocławiu ul. Tadeusza Kościuszki 131, do 15 września 2019 roku . O zachowaniu terminu decyduje data złożenia wniosku, a w przypadku przesłania pocztą data stempla pocztowego.

Wniosek powinien zawierać:

1)     pełną nazwę wnioskodawcy;

2)     adres korespondencyjny;

3)     datę i numer wpisu do katastru wodnego;

4)     numer rachunku bankowego wnioskodawcy;

5)     wielkość wnioskowanej dotacji;

6)     szczegółowy opis zadania;

7)     termin i miejsce realizacji zadania;

8)     kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania i wskazanie źródeł jego finansowania;

9)     podpisy osób uprawnionych do składnia oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy.

Wnioski należy składać wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Wrocławskiego Nr 128/2019 z dnia 17 lipca 2019 r.

Do wniosku należy dołączyć oświadczenie, że spółka wodna nie działa w celu osiągnięcia zysku.

Termin wykonania zadania objętego dotacją nie może być dłuższy niż do 30 listopada 2020 roku. Spółka zobowiązana będzie do rozliczenia dotacji w terminie 30 dni od daty zakończenia realizacji zadania.

Decyzję w sprawie przyznania dotacji celowej dla spółek wodnych - w ramach środków finansowych określonych w uchwale budżetowej na 2020 rok - podejmie Zarząd Powiatu Wrocławskiego w formie uchwały, z uwzględnieniem następujących kryteriów:

1)     wysokość składki członkowskiej uchwalona na rok poprzedni;

2)     przychody ze składek członkowskich osiągnięte w roku poprzednim;

3)     przychody ze składek członkowskich planowane w roku budżetowym, którego dotyczy dotacja;

4)     wielkość środków finansowych wykorzystanych w roku poprzednim na remonty i konserwację urządzeń melioracji wodnych;

5)     wielkość środków finansowych planowanych na przeprowadzenie remontów i konserwację urządzeń wodnych w roku budżetowym, którego dotyczy dotacja;

6)     znaczenie prac objętych wnioskiem dla regulacji stosunków wodnych na danym terenie.

Zarząd Powiatu Wrocławskiego pisemnie zawiadomi spółkę wodną o sposobie załatwienia wniosku
w sprawie udzielenia dotacji.

Udzielenie przez Powiat Wrocławski dotacji nastąpi na podstawie umowy zawartej ze spółką.

Dotacja nie może obejmować prac rozpoczętych przed dniem podpisania umowy o dotację.

Pobierz wniosek o udzielenie dotacji

Wyślij na Facebooka
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
POWIAT – NASZA MAŁA OJCZYZNA[obrazek]
06 / 06 / 2017, , Wyświetleń: 1427
UWAGA! Zmiana godzin pracy urzędu[obrazek]
05 / 06 / 2017, , Wyświetleń: 2561