Powiat Wrocławski -

Otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w 2014 r. w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
23 / 04 / 2014, , Wyświetleń: 5618
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się

Zarząd Powiatu Wrocławskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w 2014 r. w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

I. Konkurs ogłoszony jest na podstawie:

1. Art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

2. Art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

II. Podmioty uprawnione do złożenia oferty

Oferty w konkursie składać mogą organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), które prowadzą działalność statutową na rzecz osób niepełnosprawnych (co potwierdza załączony statut).

III. Cel realizacji zadania publicznego

Celem realizacji przez organizacje pozarządowe zadań publicznych jest pobudzanie aktywności zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, poprawa jakości ich życia oraz zwiększenie ich samodzielności i zaradności osobistej.

IV. Rodzaje zadań, których dotyczy konkurs:

1. Organizowanie lokalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach.

2. Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego.

Konkurs nie obejmuje realizacji projektów zakładających działania mieszczące się w pojęciu „turnus rehabilitacyjny", wynikającym z przepisu art. 10c ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

V. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań publicznych w 2014 r. wynosi: 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

W 2013 r. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań publicznych wyniosła: 40 000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).

VI. Forma realizacji zadań:

Realizacja zadań nastąpi w formie wsparcia wykonania zadania. W związku z powyższym wymagane jest posiadanie przez oferentów wkładu własnego w wysokości 10% kosztów całości zadania, który może mieć formę finansową i pozafinansową (np. praca wolontariuszy, zasoby rzeczowe itp.).

VII. Warunki składania ofert:

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie bądź przesłanie w określonym terminie do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25). Oferty wypełnione na innych drukach lub złożone po terminie lub takie, których zadania nie pokrywają się z zadaniami wskazanymi w niniejszym ogłoszeniu lub termin realizacji nie pokrywa się z terminem wskazanym w ogłoszeniu o konkursie, nie będą rozpatrywane.

2. Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych". Na kopercie musi być umieszczona nazwa oferenta oraz jego adres zwrotny.

3. Do oferty obligatoryjnie należy dołączyć:

a) kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny właściwy dokument stanowiący o podstawie działalności oferenta (za aktualny uznaje się odpis zgodny ze stanem faktycznym i prawnym),

b) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów),

c) kopię aktualnego statutu potwierdzającego prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,

d) oświadczenie o rzetelnym i terminowym rozliczeniu dotacji otrzymanych na realizację zadań publicznych w ostatnich dwóch latach.

Zgodnie z art. 4 ust. 3 i 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.) za dokument tożsamy z odpisem uznaje się pobrany samodzielnie wydruk komputerowy aktualnych informacji o podmiocie wpisanym do Rejestru dokonany za pośrednictwem strony internetowej Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego https://ems.ms.gov.pl/.

Kopie wymaganych załączników powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez oferenta lub osobę przez niego upoważnioną.

4. Oferent może złożyć umowę partnerską lub oświadczenie partnera wraz ze wskazaniem rodzaju i zakresu wsparcia, w jakim partner będzie uczestniczył w realizacji zadania publicznego. Partner to podmiot niebędący stroną umowy, który uczestniczy w realizacji zadania publicznego nie wykorzystując przy tym środków publicznych przekazanych w drodze dotacji. Współpraca może obejmować w szczególności: aktywną wymianę umiejętności, doświadczeń i wiedzy na każdym etapie realizacji zadania publicznego. Udział partnera w realizacji zadania publicznego może dotyczyć także nieodpłatnego wsparcia osobowego (np. udziału wolontariuszy).

5. Jeśli podmiot składa więcej niż jedną ofertę, dopuszcza się złożenie załączników w jednym egzemplarzu. Podmiot zobowiązany jest do umieszczenia w kolejnych ofertach adnotacji, że wymagane załączniki zostały dołączone do oferty pod nazwą...."

6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji we wnioskowanej wysokości. Może ona być niższa i w takim przypadku oferent będzie miał możliwość skorygowania zakresu rzeczowego oferty w stopniu proporcjonalnym do kwoty obniżenia dotacji lub wycofania oferty.

7. Oferent może złożyć w konkursie tylko jedną ofertę w ramach każdego zadania, dopuszcza się możliwość składania ofert łącznych. W takim przypadku konieczne jest wskazanie w kosztorysie kwot dotyczących poszczególnych zadań. Oferta obejmująca dwa lub więcej zadań musi tworzyć spójną i logiczną całość – podjęte działania muszą się ze sobą wiązać.

8. Organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, mogą złożyć ofertę wspólną. Oferta wspólna wskazuje, jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywane przez poszczególnych oferentów oraz sposób reprezentacji wobec Powiatu Wrocławskiego. Do oferty wspólnej należy dołączyć umowę zawartą między oferentami określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego.

VIII. Zasady przyznawania dotacji:

1. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu Wrocławskiego na wniosek komisji konkursowej.

2. Decyzja Zarządu Powiatu Wrocławskiego w sprawie wyboru i odrzucenia oferty jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

3. Oferenci zostaną powiadomieni pisemnie o przyjęciu oferty do realizacji lub jej odrzuceniu oraz o kwocie przyznanej dotacji.

4. Wszystkie oferty zgłoszone do konkursu wraz z dołączoną do nich dokumentacją pozostaną w aktach, nie będą zwracane oferentowi.

IX. Termin i warunki realizacji zadania.

1. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji zadania umowy z zachowaniem formy pisemnej.

2. Dofinansowane zadanie powinno być wykonane w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 15 grudnia 2014 r. Należy w nim uwzględnić czas na dokonanie płatności za wydatki związane z realizacją zadania. Wszelkie koszty muszą zostać poniesione (zapłacone) najpóźniej do dnia 15 grudnia 2014 r., nawet jeżeli wynikający z przepisów lub faktury ostateczny termin ich płatności jest dłuższy. Czas realizacji zadania powinien zawierać: okres przygotowania, przeprowadzenia oraz zakończenia (podsumowanie i ewaluacja). Oferent, przyjmując zlecenie realizacji zadania, zobowiązuje się do jego wykonania z największą starannością w trybie i na zasadach określonych w umowie.

3. Środki finansowe mogą być przyznane wyłącznie na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z realizacją zadania, niezbędnych do jego wykonania, uwzględnionych w budżecie.

4. Oferta, która otrzyma dofinansowanie w 2014 r., nie może być przedmiotem wniosku o dofinansowanie realizacji zadania publicznego:

a) z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z zapisem art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego,

b) zgodnie z zapisem art. 12 ustawy o działalności pożytku publicznego.

5. Nie może być przedmiotem wniosku o dofinansowanie realizacji tego samego zadania publicznego oferta, która otrzymała dofinansowanie ze środków budżetu Powiatu Wrocławskiego lub dofinansowanie na podstawie art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. b ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

X. Koszty, które w szczególności mogą być poniesione z dotacji:

1. Koszty osobowe i bezosobowe:

a) wynagrodzenia za realizację zadań wraz z przewidzianymi prawem narzutami płatne zgodnie z cenami obowiązującymi na lokalnym rynku,

b) koszty osobowe merytoryczne (w tym np. trenerów, ekspertów, specjalistów realizujących działania w ramach zadania),

c) koszty bezosobowe (wynagrodzenie osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację zadania na podstawie umów zlecenia i umów o dzieło),

d) koszty osobowe administracji i obsługi zadania (w tym np. kierowanie – koordynacja zadaniem, wykonywanie zadań administracyjno-nadzorczo-kontrolnych, księgowość) – do wysokości 10% kwalifikowalnych kosztów zadania w odniesieniu do całkowitego kosztu w pozycjach kosztorysu, odnoszących się do danej kategorii kosztów.

2. Koszty rzeczowe:

a) koszty administracyjne zadania (koszty telekomunikacyjne, opłaty pocztowe, materiały biurowe) tylko w części dotyczącej realizowanego zadania,

b) koszty związane z działaniami informacyjnymi i promocyjnymi dotyczącymi zadania (w tym m.in. plakaty, ulotki, ogłoszenia prasowe).

Oferta nie musi zawierać wszystkich rodzajów kosztów kwalifikowalnych wymienionych powyżej.

XI. Świadczenia wolontariusza:

W sytuacji gdy oferent wnosi do realizacji zadania oprócz wkładu finansowego wkład niefinansowy w postaci świadczenia wolontariusza, konieczne jest przestrzeganie następujących warunków:

a) zakres, sposób i liczba godzin wykonywania pracy przez wolontariusza muszą być określone w porozumieniu zawartym zgodnie z art. 44 ustawy o działalności pożytku publicznego,

b) wolontariusz musi prowadzić na bieżąco karty pracy wraz ze szczegółowym opisem wykonywanej pracy (dokumentacja ta musi być przechowywana na zasadach ogólnych, tak jak dokumenty finansowe),

c) wolontariusz powinien posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanej pracy,

d) jeżeli wolontariusz wykonuje pracę taką jak stały personel, to kalkulacja wkładu pracy wolontariusza musi być dokonana w oparciu o stawki obowiązujące dla tego personelu; w pozostałych wypadkach przyjmuje się, że wartość pracy jednego wolontariusza nie może przekraczać kwoty 12 zł za jedną godzinę pracy,

e) wolontariuszem nie może być beneficjent ostateczny (adresat) zadania,

f) wolontariusz zatrudniony u oferenta na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej nie może wykonywać świadczeń objętych wolontariatem w godzinach swojej pracy.

XII. Koszty, które nie mogą być poniesione z dotacji:

1. Pokrycie kosztów utrzymania biura, w tym działalności bieżącej.

2. Remonty i adaptacje pomieszczeń.

3. Koszty poniesione przed datą zawarcia umowy oraz po dacie zakończenia zadania.

4. Odsetki, prowizje i inne koszty pożyczek i kredytów.

5. Nagrody finansowe dla beneficjentów zadania.

6. Dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowane z budżetu powiatu lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych.

7. Pokrycie deficytu zrealizowanych przedsięwzięć.

8. Obowiązkowe wpłaty na PFRON.

XIII. Termin składania ofert:

Oferty należy złożyć w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu przy ul. Kościuszki 131 w terminie do dnia 29 maja 2014 r. W przypadku nadesłania pocztą o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do PCPR we Wrocławiu. Dokumenty przesłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

XIV. Kryteria oceny ofert:

1. Kryteria oceny formalnej:

a) Kwalifikowalność oferenta.

b) Terminowość złożenia oferty.

c) Właściwy formularz oferty wraz z aktualnymi załącznikami.

d) Podpisy osób uprawnionych.

Punkty oceny formalnej przyznawane są w skali 0 – 1, przy czym: 1 – oznacza, że oferta spełnia kryterium formalne, 0 – oferta nie spełnia kryterium formalnego.

2. Kryteria oceny merytorycznej:

Oceny merytorycznej oferty dokonuje komisja konkursowa, biorąc pod uwagę następujące kryteria:

a) Adekwatność (ze względu na cel zadania) doboru instrumentów służących realizacji zadania.

b) Realny budżet wykonania zadania (w tym poziom dofinansowania w ramach dotacji).

c) Zasięg realizowanego zadania (powinno objąć mieszkańców co najmniej 4 gmin).

d) Spójny harmonogram realizacji zadania.

e) Zasoby oferenta (np. baza lokalowa, zasoby rzeczowe, kadra).

f) Innowacyjność zadania.

g) Wysokość wkładu własnego.

h) Doświadczenie w realizacji proponowanych działań.

Punkty oceny merytorycznej przyznawane są w skali 0 – 3, przy czym: 3 – oznacza maksymalną liczbę punktów, 0 – oferta nie spełnia danego kryterium

Maksymalna liczba punktów: 24

Oferta zostanie odrzucona z powodów merytorycznych, jeśli uzyska łączną liczbę punktów 13 i mniej.

XV. Termin dokonania wyboru ofert

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 27 czerwca 2014 r.

Wyniki konkursu będą podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.powiatwroclawski.ibip.wroc.pl – w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wrocławskiego oraz na tablicy ogłoszeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu.

XVI. Zarząd Powiatu Wrocławskiego zastrzega sobie prawo do:

1. Odwołania konkursu bez podania przyczyny.

2. Negocjowania warunków i kosztów realizacji zadania oraz dofinansowania niepełnego zakresu zadania w przyjętych ofertach.

3. Możliwości wyboru jednej lub wielu ofert w ramach środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań.

4. Przełożenia terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Pobierz: Wzór oferty

 

Wrocław, dn. 23.04.2014 r.

Wyślij na Facebooka
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się