Powiat Wrocławski -

Otwarty konkurs ofert na powierzenie/wsparcie realizacji zadań publicznych w 2014 roku
13 / 12 / 2013, , Wyświetleń: 6008
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się

Zarząd Powiatu Wrocławskiego ogłasza otwarty konkurs ofert

na powierzenie/wsparcie realizacji zadań publicznych w 2014 roku realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

 

I Rodzaje zadań i wysokość przeznaczonych środków publicznych:

A. w zakresie kultury i sztuki (przewidywana wysokość środków do 90 000 zł):

Organizacja na terenie powiatu wrocławskiego wydarzeń kulturalnych, mających na celu upowszechnianie kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i integrację jego mieszkańców.

1. Projekty o charakterze edukacyjnym adresowane do dzieci i młodzieży szkolnej, mające na celu podejmowanie działalności kulturalnej w środowisku szkolnym na terenie Powiatu Wrocławskiego.

2. Organizacja przedsięwzięć mających na celu upowszechnienie i ochronę dóbr kultury oraz tradycji regionalnych i patriotycznych, a także promujących walory Powiatu.

3. Organizacja imprez integrujących artystów profesjonalnych i amatorów działających na terenie Powiatu Wrocławskiego.

4. Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie Powiatu Wrocławskiego.

5. Wydawanie niekomercyjnych, niskonakładowych wydawnictw w postaci drukowanej oraz innych technik zapisu, dotyczących tradycji i kultury obszaru powiatu wrocławskiego.

 

B. w zakresie kultury fizycznej (przewidywana wysokość środków do 80 000 zł):

Organizacja na terenie powiatu wrocławskiego imprez mających na celu upowszechnianie kultury fizycznej, zachęcanie do powszechnej, systematycznej aktywności fizycznej jego mieszkańców w tym:

  1. Cykl imprez o charakterze mistrzostw Powiatu w różnych dyscyplinach sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej;
  2. Cykl imprez o charakterze mistrzostw Powiatu w różnych dyscyplinach sportowych i rekreacyjnych dla młodzieży, dorosłych;
  3. Organizacja imprez o wymiarze powiatowym popularyzujących zdrowy styl życia;
  4. Przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym propagujące bezpieczne zachowania nad wodą, zajęcia nad wodą upowszechniające wiedzę z zakresu ratownictwa – organizacja imprez nad Zalewem Mietkowskim.

 

II. Zasady przyznawania dotacji

1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r.Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

2. Uczestnikami konkursu mogą być organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.

3. Zlecanie zadania publicznego nastąpi w formie powierzenia lub wsparcia realizacji zadania z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.

4. Zarząd Powiatu przyznaje dotację celową na realizację oferty wyłonionej w konkursie w trybie indywidualnej decyzji, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.

5. Podmiot ubiegający się o dotację winien zrealizować oferowane zadanie na terenie powiatu wrocławskiego.

6. Oferowane zadanie publiczne musi stanowić przedmiot działalności statutowej podmiotu ubiegającego się o dotację oraz powinno być skierowane do mieszkańców z minimum dwóch gmin Powiatu Wrocławskiego (z treści oferty powinno jednoznacznie wynikać, że zadanie obejmie mieszkańców co najmniej 2 gmin).

7. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji we wnioskowanej wysokości. Może ona być niższa i w takim przypadku oferent będzie miał możliwość skorygowania zakresu rzeczowego oferty w stopniu proporcjonalnym do kwoty obniżenia dotacji lub wycofania oferty.

8. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

9. Dotacja może być przyznana wyłącznie na wydatki:

a. bezpośrednio związane z realizacją zadania publicznego,

b.racjonalne, efektywne i merytorycznie uzasadnione,

c. uwzględnione w budżecie zadania,

d. faktycznie poniesione w okresie realizacji zadania,

e. udokumentowane dowodami księgowymi,

f. dla których jest prowadzona wyodrębniona dokumentacja finansowo-księgowa,

g.ujęte w ewidencji księgowej podmiotu, któremu udzielono dotacji.

10. Koszty, które w szczególności mogą być poniesione z dotacji:

a. koszty merytoryczne związane z uczestnictwem beneficjentów w zadaniu (w tym materiały szkoleniowe, zakup pucharów, medali, wynajem sali, wynajem niezbędnego sprzętu, odzież, żywność, zakwaterowanie, przejazd beneficjentów, nagrody dla beneficjentów w konkursach, itp.);

b. koszty obsługi zadania publicznego (koszty zatrudnienia sędziów, obsługi medycznej, spikerów, itp.);

c. koszty działań promocyjno-informacyjnych (promocja działań poprzez publikacje w formie ulotek, folderów, plakatów, ogłoszeń w prasie lokalnej, itp.);

11. Koszty, które nie mogą być poniesione z dotacji:

a. koszty stałe podmiotów, w tym utrzymanie biura (rachunki telefoniczne, Internet, ryczałty na samochód, obsługa księgowa, opłaty pocztowe, czynsz, CO itp.);

b. remonty i adaptacje pomieszczeń;

c. koszty poniesione przed datą zawarcia umowy oraz po dacie zakończenia zadania;

d. odsetki, prowizje i inne koszty pożyczek i kredytów;

e. nagrody finansowe dla beneficjentów zadania;

f. dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowane z budżetu powiatu lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych;

g. pokrycie deficytu zrealizowanych przedsięwzięć.

12. Za finansowe środki własne i środki z innych źródeł nie uznaje się wyceny wkładu rzeczowego oferenta oraz wyceny wkładu rzeczowego innych podmiotów nieodpłatnie biorących udział w realizacji zadania.

13. W sytuacji gdy oferent wnosi do realizacji zadania oprócz wkładu finansowego wkład niefinansowy w postaci świadczenia wolontariusza, konieczne jest przestrzeganie następujących warunków:

a. zakres, sposób i liczba godzin wykonywania pracy przez wolontariusza muszą być określone w porozumieniu zawartym zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

b. wolontariusz musi prowadzić na bieżąco karty pracy wraz ze szczegółowym opisem wykonywanej pracy (dokumentacja ta musi być przechowywana na zasadach ogólnych, tak jak dokumenty finansowe),

c. jeżeli wolontariusz wykonuje pracę taką jak stały personel, to kalkulacja wkładu pracy wolontariusza musi być dokonana w oparciu o stawki obowiązujące dla tego personelu; w pozostałych wypadkach przyjmuje się, że wartość pracy jednego wolontariusza nie może przekraczać kwoty 20 zł za jedną godzinę pracy,

d. wolontariuszem nie może być beneficjent ostateczny (adresat) zadania,

e. wolontariusz zatrudniony u oferenta na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej nie może wykonywać świadczeń objętych wolontariatem w godzinach swojej pracy.

 

III. Termin i warunki realizacji zadania

1. Termin realizacji zadania: od dnia 10.03.2014 r. do dnia 15.12.2014 r. (Termin realizacji zadania powinien zawierać: okres przygotowania, przeprowadzenia oraz zakończenia zadania, należy również uwzględnić czas na dokonanie płatności za wydatki związane z realizacją zadania).

2. Oferent, przyjmując zlecenie realizacji zadania, zobowiązuje się do jego wykonania z największą starannością w trybie i na zasadach określonych w umowie.

 

IV. Termin i warunki składania ofert

1. Uczestnicy konkursu składają oferty na ww. zadania do dnia 10.01.2014 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław na formularzach zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25). Wzory oferty i sprawozdania są dostępne na stronie internetowej Powiatu Wrocławskiego www.powiatwroclawski.pl, a także w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu.

2. Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:

a. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji,

b. w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów),

c. statut organizacji – aktualna wersja.

3. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, oddzielnie na każde zadanie, w miejscu i czasie określonym w ogłoszeniu. Koperta powinna być opisana z oznaczeniem nazwy i adresu podmiotu oraz rodzaju i nazwy zadania określonego w ogłoszeniu o konkursie (np. zadanie B.1).

4. Organizacja składająca kilka ofert w konkursie obowiązana jest złożyć każdą ofertę oddzielnie z zaznaczeniem, w której znajduje się komplet załączników.

5. Złożone oferty muszą być kompletne i zawierać przejrzyste odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania; jeśli którekolwiek pytanie nie dotyczy oferenta, czy zgłaszanego zadania, należy to jasno zaznaczyć wpisując „nie dotyczy" lub wpisać liczbę „0" (zero) w przypadku, gdy są to wartości liczbowe.

6. W przypadku składania kopii, dokument należy opatrzyć na każdej stronie klauzulą „za zgodność z oryginałem" oraz datą i podpisem osób upoważnionych do reprezentowania oferenta (zgodnie z wpisem w KRS lub innym dokumentem potwierdzającym status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących).

7. Oferty, które wpłynęły po terminie nie będą rozpatrywane. Za termin złożenia oferty uznaje się datę wpływu do urzędu.

8. Na wniosek organizatora konkursu dopuszcza się możliwość uzupełnienia nieistotnych braków w ofercie w wyznaczonym terminie.

9. Złożenie oferty bez wszystkich wymaganych, prawidłowo wypełnionych i podpisanych załączników oraz niepoprawionych zgodnie z pkt. 8 spowoduje odrzucenie oferty z przyczyn formalnych.

 

V. Termin, kryteria i tryb wyboru ofert

1. Termin rozstrzygnięcia konkursu: do dnia 14.02.2014 r.

2. Wyboru ofert dokona Zarząd Powiatu Wrocławskiego. Zarząd przy rozpatrywaniu ofert zgodnie z art.15 ust.1 ww. ustawy weźmie pod uwagę:

 

Kryteria oceny formalnej:

a. Kwalifikowalność oferenta.

b. Terminowość złożenia oferty.

c. Kompletność oferty.

d. Właściwy formularz oferty.

e. Wymagane załączniki.

f. Podpisy osób uprawnionych.

 

Kryteria oceny merytorycznej:

1. ocena możliwości realizacji zadania publicznego,

2. ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

3. ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne,

4. w przypadku wsparcia uwzględnienie planowanego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,

5. uwzględnienie planowanego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczeń wolontariuszy i pracę społeczną członków,

6. uwzględnienie analizy i oceny realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

 

Zarząd weźmie również pod uwagę następujące kryteria:

  • zgodność oferty z przedmiotem konkursu,
  • innowacyjność i atrakcyjność form projektu,
  • szeroki zasięg oddziaływania społecznego – wysoka liczba odbiorców projektu oraz zaangażowanie i integracja mieszkańców min 2 gmin Powiatu Wrocławskiego,
  • kontynuacja wcześniej sprawdzonych praktyk,
  • możliwość kontynuacji realizacji celów zakładanych w projekcie.

 

VI. W 2012 roku Powiat przeznaczył na powierzenie/wsparcie zadań z zakresu kultury i sztuki oraz kultury fizycznej i sportu kwotę 135 250 zł – wykorzystano 131 291,31 zł. W roku 2013 przekazano dotację w kwocie 151 000 zł.

 

Pobierz Wzór oferty

WYNIKI

Wyniki w zakresie kultury i sztuki

Wyniki w zakresie kultury fizycznej

Wyślij na Facebooka
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się