Powiat Wrocławski -

OTWARTY KONKURS OFERT NA POWIERZENIE PROWADZENIA JEDNEGO Z PUNKTÓW UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W 2018 ROKU
18 / 10 / 2017, , Wyświetleń: 4479
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się

.

ZARZĄD  POWIATU  WROCŁAWSKIEGO 

ogłasza konkurs na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej

z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 r.

.

I. Rodzaj zadania:

„Prowadzenie jednego z punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 r.”

Zasady organizacji i działalności ww. punktów określa ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1255 z późn. zm.).

Powiat Wrocławski przekazuje do prowadzenia organizacjom pozarządowym łącznie 3 punkty w miejscowościach:

1) Długołęka (5 dni w tygodniu, 4 godziny dziennie),

2) Kąty Wrocławskie (5 dni w tygodniu, 4 godziny dziennie),

3) Sobótka (5 dni w tygodniu, 4 godziny dziennie).

 .

II. Wysokość przeznaczonych środków publicznych:

Na realizację zadania planuje przeznaczyć dotację w wysokości 60 725,88 zł brutto rocznie na 1 punkt (razem na 3 punkty – 182 177,64 zł brutto).

.

III. Zasady przyznawania dotacji:

1. Zasady przyznawania dotacji na realizację ww. zadania publicznego określają przepisy:

a) ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1255 z późn. zm.),

b) ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.),

c) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.).

2. Dotacja przyznana organizacji pozarządowej zostanie przekazana na zasadach określonych w umowie o powierzenie realizacji zadania publicznego.

3. Ramowy wzór umowy określa rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300).

.

IV. Termin i warunki realizacji zadania:

1. Zadanie ma być realizowane w terminie od 1 stycznia do 31 grudnia w 2018 roku w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie.

2. Środki finansowe w formie dotacji uzyska zadanie realizowane wyłącznie na terenie Powiatu Wrocławskiego.

3. O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej może ubiegać się organizacja pozarządowa, która spełnia warunki określone w art. 11 ust. 6 ustawy o n.p.p.o.e.p.

4. Osoby realizujące bezpośrednio zadanie muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w tym zakresie, zgodnie z art. 5 oraz art. 11 ust. 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

5. Warunki realizacji zadania określa umowa sporządzona według wzoru określonego rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

6. Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego na zasadach określonych w umowie o powierzenie realizacji zadania publicznego, według wzoru określonego rozporządzeniem, o którym mowa wyżej.

.

V. Termin i warunki składania ofert:

Oferty w zamkniętych kopertach, sporządzone wg wzoru określonego w rozporządzeniu, o którym mowa wyżej, należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do 10 listopada 2017 r. do godz. 15.45 na adres: Starostwo Powiatowe we Wrocławiu, ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław.

Decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego.

.

Komplet dokumentów należy składać w zamkniętej kopercie, oznaczonej w następujący sposób:

„Konkurs – Prowadzenie jednego z punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 r.”

Ofertę należy składać z zaznaczeniem, którego punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej ona dotyczy (Długołęka, Kąty Wrocławskie lub Sobótka).

.

Na kopercie należy umieścić pieczątkę Podmiotu występującego o dotację  z pełną jego nazwą, adresem, numerem telefonu oraz nazwiskiem i telefonem osoby upoważnionej do kontaktu.

1. Jedna organizacja może składać kilka ofert na prowadzenie różnych punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, pod warunkiem złożenia każdej oferty oddzielnie z zaznaczeniem, w której znajduje się komplet załączników.

2. Oferty należy sporządzić w języku polskim, pisemnie pod rygorem nieważności w formie komputerowej lub czytelnym pismem ręcznym, z wypełnieniem wszystkich miejsc w ofercie.

3. Oferty powinny być sporządzone na drukach określonych w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

4. Oferta winna być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie ze statutem lub innym dokumentem, lub rejestrem określającym sposób reprezentacji wraz z pieczątkami imiennymi, a w przypadku ich braku wymagane są czytelne podpisy oraz pieczątka nagłówkowa oferenta.

5. Oferty przesłane faksem, bądź złożone drogą elektroniczną nie będą przyjmowane.

6. Nie przewiduje się możliwości uzupełnienia oferty, która została złożona w stanie niekompletnym.

.

Do oferty należy dołączyć:

Uwagi:

Oświadczenie:

  • o aktualności dokumentów rejestracyjnych na dzień składania oferty,
  • niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publicznoprawnych ani wobec innych podmiotów,        w tym ZUS i Urzędu Skarbowego,
  • o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia konkursowego.

 

 - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1  do ogłoszenia).

Potwierdzenie posiadania co najmniej dwuletniego doświadczenia w wykonywaniu zadań wiążących się              z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych.

 - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia.

Umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa      w art. 11. ust. 3 pkt 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

 - kserokopie umowy lub promesy, potwierdzającej                     świadczenie pomocy prawnej w okresie od 1 stycznia               2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Wykaz planowanego zatrudnienia osób, które będą udzielały nieodpłatnej pomocy prawnej (adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych lub osób, o których mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy o n.p.p.o.e.p.).

 - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do ogłoszenia.

Pisemne zobowiązanie do zapewnienia poufności w związku z udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem.

 - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do ogłoszenia.

Zobowiązanie do zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności      w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów.

 - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do ogłoszenia.

Oświadczenie, że nie zachodzą przesłanki wykluczające możliwość ubiegania się o powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, o których mowa w art. 11 ust. 11 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

 - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do ogłoszenia.

Fakultatywnie (w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę niż wynikający    z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru).

 - dokument potwierdzający upoważnienie do działania               w imieniu Oferenta.

 

.

Kserokopie będące załącznikami do oferty należy potwierdzić za zgodność z oryginałem.

.

VI. Tryb, kryteria i termin dokonania wyboru ofert:

1. Wyboru ofert dokonuje się w oparciu o zasady określone w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Oferty opiniowane są przez Komisję Konkursową.

3. Skład Komisji Konkursowej ustala w formie uchwały Zarząd Powiatu Wrocławskiego.

4. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu Wrocławskiego w formie uchwały po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.

5. Oferty: złożone na niewłaściwych drukach lub po terminie, nieczytelne, niekompletne, przesłane faksem lub pocztą elektroniczną, zostaną odrzucone ze względów formalnych.

6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

7. Przyznana dotacja nie może być wykorzystana na :

- zakup żywności,

- zadania i zakupy inwestycyjne,

- pokrycie kosztów promocyjnych i eksploatacyjnych,

- zakup, budowę lub remonty budynków,

- działalność gospodarczą,

- pokrycie deficytu wcześniej zrealizowanych przedsięwzięć,

- działalność polityczną i religijną,

- zlecenie realizacji zadania innemu podmiotowi niebędącemu stroną umowy i nie spełniającemu wymogów określonych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o d.p.p.i.w.

8. Informacja o wynikach konkursu wraz z listą podmiotów, którym przyznano dotację, oraz wielkość przyznanej dotacji, zostanie umieszczona na stronie internetowej powiatu, w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrocławiu przy ul. Kościuszki 131, niezwłocznie po podjęciu przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego uchwały w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania konkursowego.

9. Do uchwały Zarządu Powiatu Wrocławskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nie stosuje się trybu odwoławczego.

10. O wyborze ofert i przyznaniu dofinansowania oferent zostanie powiadomiony telefonicznie, e-mailem lub pisemnie.

11. Oferty wraz z dokumentami nie będą zwracane Oferentom.

12. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie określonym w ustawie o n.p.p.o.e.p., tj. do 30 listopada 2017 r.

13. Komisja Konkursowa dokona oceny ofert oraz przedstawi Zarządowi Powiatu propozycje wyboru ofert najkorzystniejszych.

14. Za środki własne i środki z innych źródeł komisja nie będzie uznawała wkładu rzeczowego oferenta oraz wyceny wkładu rzeczowego innych podmiotów biorących udział w realizacji zadania. W przypadku wykazania wkładu rzeczowego należy go ująć wyłącznie w części opisowej zadania, bez ujmowania w kosztorysie.

15. Przy wyborze ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria:

                                             Kryteria oceny oferty:

Max. ilość       pkt.

Zawartość merytoryczna oferty:

  • Świadczenie pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego,

        3

  • Staż pracy w zawodzie adwokata lub radcy prawnego co najmniej 3 lata,

        3

  • Doświadczenie osób, które będą udzielały nieodpłatnej pomocy prawnej w udzielaniu bezpłatnego poradnictwa prawnego,

 

        2

Potencjał realizacyjny:

  • Udokumentowane doświadczenie Oferenta w udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej  w ciągu ostatnich 3 lat,

 

        4

  • Udokumentowane doświadczenie Oferenta w działaniach związanych z nieodpłatnym kształtowaniem świadomości prawnej obywateli (tzw. edukacja prawna) w ciągu ostatnich 3 lat,

 

        3

  • Posiadane rekomendacje lub zaświadczenia Oferenta.

        2

                                                     RAZEM:

       17

.

Zarząd Powiatu Wrocławskiego zastrzega sobie prawo odstąpienia od rozstrzygnięcia w części lub całości otwartego konkursu ofert bez podania przyczyny.

.

VII. Informacje dodatkowe:

1. W 2017 r. z budżetu powiatu przeznaczono ten cel 60 725,88 zł na jeden punkt (182 177,64 zł łącznie na 3 punkty).

2. Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Wydziale Organizacyjno-Prawnym Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, pod numerem telefonu 71 722 17 05 lub 71 722 18 58.

3. Powiat Wrocławski do realizacji zadania „Prowadzenie jednego z punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 r.” zapewnia:

- odpowiednie pomieszczenie biurowe wraz z wyposażeniem (biurko, krzesło, szafa),

- materiały biurowe (papier A4, długopisy, zszywacz, dziurkacz, zszywki, notes kostka, itp.),

- drukarkę,

- promocję NPP (plakaty, ulotki, informacje na stronie internetowej Powiatu oraz na stronie BIP, konferencje, szkolenia oraz spotkania związane z nieodpłatną pomocą prawną i edukacją prawną).

 .

VIII. Załączniki do ogłoszenia:

1. Załącznik nr 1 wzór „Oświadczenie o aktualności dokumentów rejestracyjnych na dzień złożenia oferty, niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publicznoprawnych ani wobec innych podmiotów oraz o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia konkursowego”.

2. Załącznik nr 2 wzór „Wykaz doświadczenia w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych” wraz z wykazem dowodów.

3. Załącznik nr 3 wzór „Wykaz planowanego zatrudnienia osób, które będą udzielały nieodpłatnej pomocy prawnej”.

4. Załącznik nr 4 wzór „Pisemne zobowiązanie do zapewnienia poufności w związku z udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem”.

5. Załącznik nr 5 wzór „Zobowiązanie do zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji gdy zachodzi konflikt interesów.”

6. Załącznik nr 6 wzór „Oświadczenie, że nie zachodzą przesłanki wykluczające możliwość ubiegania się o powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, o których mowa w art. 11 ust. 11 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej”. 

 Wszystkie załączniki, a także wzór oferty i umowy są dostępne

w Wydziale Organizacyjno-Prawnym w pok. 202 (II piętro).

.

IX. Umowa:

1. Podstawą do zawarcia pisemnej umowy z oferentem jest uchwała Zarządu Powiatu Wrocławskiego w sprawie wyboru ofert i udzieleniu dotacji.

2. Przed podpisaniem umowy oferent zobowiązany jest bezwzględnie dostarczyć:

- oświadczenie oferenta o zgodności odpisu z rejestru ze stanem prawnym i faktycznym w dniu podpisania umowy,

- harmonogram dyżurów obsługi prawnej w punkcie, do którego prowadzenia została wybrana dana oferta,

- kserokopię umowy zawartej z osobą lub osobami, które będą udzielały nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie ww. harmonogramu, tj. z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11. ust. 3 pkt 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

.

Pobierz:

Wzór oferty

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6


OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU


Uprzejmie informujemy, że Zarząd Powiatu Wrocławskiego podjął Uchwałę Nr 195/2017 z dnia 29 listopada 2017 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia jednego z punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 r.

Wykaz ofert, którym Powiat Wrocławski powierza prowadzenie punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 r.

 

.

Wyślij na Facebooka
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
POWIAT – NASZA MAŁA OJCZYZNA[obrazek]
06 / 06 / 2017, , Wyświetleń: 2245
UWAGA! Zmiana godzin pracy urzędu[obrazek]
05 / 06 / 2017, , Wyświetleń: 3056